Apskaitos ukw

Jei esate verslininkas, kuris sukelia savo smulkøjá verslà, skonis yra vieno þmogaus prekinis þenklas, o vienoje moteryje esate darbuotojas, senas ir buhalteris, jums idealus sprendimas. Jau keletà metø ámonës puikiai tikrina, atveria ir tobulina programas, kurios padeda iðlaikyti ámonës, veikianèios konkreèioje pramonëje, sàskaitas.

Ne taip seniai pasirodë galingas naujojo programos atnaujinimas, kuris sukûrë daug darbo, paprastesnio treniruoèiø juostos ir, visø pirma, yra visiems lenkø kalba, sukurtas sumomis uþ Lenkijos apskaitos standartus. Kalbu apie programà „enova365“, kuri jau daugelá metø padeda tûkstanèiams verslininkø, kad neturëèiau daug kartø iðeiti ið áprastø ir monotoniniø pareigø. Vietoj to, jie linkæ investuoti á programinæ árangà, kuri ne tik gydo juos uþ tikslus, bet ir moko apskaitos pagrindus, kur þinios jau daugelá metø ágyjamos moksle. Jei nerimaujate, kad áeinate á maþà miestà, ir niekas nesuteiks jums lengviau dalyvauti buvimo pradþioje ar palikti jus vieni, tuomet jûs klystate, nes ágaliotasis Enova partneris yra pasirinktas dideliø miestø grupëje. Tai tikrai daug jø, viskas, kà jums reikia padaryti, tai skambinti arba atvykti á biurà ir papraðyti pagalbos. Pasitenkinimo garantija ne tik paèiam produktui, bet ir paslaugø klasei bei apsaugai, kuri atskirais atvejais pasireiðkia neiðmatuojama.Bûdamas „enova“ idëja, galite bûti visiðkai ásitikinæs, kad jis atitiks jûsø apskaitos tikslus ir sutrumpins laikà, kurá kelis kartus ðiam neapykantam poreikiui duosite. Investicijos á ðià programà yra sumaiðytos ir taupomos, nes jums nereikia turëti nuolatinio buhalterio, ir jei jûs jo nenaudojote, dël to sutaupytas laikas gali bûti naudojamas kaip mûsø ámonës plëtros modelis.