Avarines medicinos pletra

Ðiandien labai dinamiðkai laukiama medicina, kuri jau davë atsakymà á vienà gamtos pasaulio klausimà, buvo tik intuityvi veikla, kurià sudarë liaudies màstymas ir gusùa. Ruoðiant plauðienos masæ, kuri buvo kainuota kartu su duona, buvo padedama pereiti prie ligø, kurios buvo veikiamos prieð ðimtus metø. Ritualus daþnai iðsiuntë ðamanai arba moèiutës, kurios padëjo augalams. Vis dëlto „& nbsp; & nbsp;“ & nbsp; todël jûs negalite atlikti placebo poveikio þmonëms, gyvenantiems tolimais laikais.

Rezultatas, kurá patiriame visam klimatui ir be kurio vaistas negalëjo ið tikrøjø gyventi.Labai svarbus prietaisas, leidæs iðsklaidyti abejones, todël ið tikrøjø jûsø sistemos klimatas elgiasi keistai, tapo mikroskopu. Daugelá metø darbo ir pastangø, kaip geriausias, efektyviausias ir tiksliausias prietaiso, kuris yra mikroskopas, veikimas, padëjo mums pamatyti mikroorganizmà, kuris yra viruso ar bakterijos, kuri pakimba jos sveikatai, o kartais net ir gyvenimo árodymà. Mikroskopu matome net neátikëtinai mikroskopiná nano dydá. Tuo metu mes taip pat nusipelno nanotechnologijos, kuri turi didelæ kainà vienoje statyboje, kaip tikslios naujos kartos mikroskopai, suteikæ mums galimybæ rasti naujø grësmiø, kelianèiø grësmæ mûsø butui.Neátikëtinas prietaiso, kuris yra mikroskopas, tikslumas reiðkia, kad mes galime ieðkoti naujø vaistø visoms kitoms ligoms, kurios daro átakà mûsø draugams, paþástantiems ir, be to, patys. Ávairûs vaistai, taip pat kiti vaistai, kurie yra laikomi jø farmacijos rinkoje, suteikë mums faktà, kad tai nëra faktas apie mikrobiologijos neþinojimà, o mûsø kûnas yra unikalus, specifinis elgesys konkreèiam vaistui. Problema yra ir kaina, kurià turime sumokëti uþ gydymà. Turtingas ir nuolatinis gydymas neleidþia atsigauti, nepaisant farmacijos pramonës pasiûlymo. Bet tai turi bûti ámanoma ir tikëti, kad gera diena atsikratys viso pasaulio blogio, kad farmacijos pramonë padarys tikrai neátikëtinà atradimà ir iðgelbës pasaulá nuo liga, kuri yra liga. Liga, kuri nuo pat laiko pradþios sunaikina visas grupes ir sunaikina gyvenimà.