Bochnia oro tarda

Visø rûðiø produktø pramoninës perdirbimo technologijos sukûrimas sukëlë labai svarbià problemà, kuri yra nesveika ir labai þalinga apdulkinimas. Ðiø abejoniø sprendimas - tai elementas, reikalingas kiekvienai ámonei, kuri dël darbo atlikimo bûdo susiduria su dulkiø tarða.

Ðios tarðos kenksmingumas turi ne tik nepalankø spaudimà darbuotojø sveikatai, bet ir moterims, kurios susiduria su jos gamyba, taèiau be to, jei susidaro dulkës, susidaranèios apdorojant medienà ar biomasæ, jos gali sukelti sprogimo ar gaisro pavojø. Ðiuo poþiûriu svarbiausia sàlyga siekiant uþtikrinti kuo didesná gamybos saugumà yra investuoti á tikriausiai ámanomà dulkiø filtravimo bûdà.Ðiuo metu yra vis labiau gerinamos pramoninës dulkiø ðalinimo sistemos (& nbsp; dulkiø ðalinimo sistemos, kurios ne tik valo orà, bet ir dël naujø sprendimø, taupo energijà ir yra atviros gamtinei aplinkai. Atsiþvelgiant á pramoninio dulkiø problemos sudëtingumà, taip pat á tai, kiek naujø pramonës ðakø ji apima - galima nepriklausomai pritaikyti filtro árenginá prie paklausos.Daþniausiai tai yra ciklonø pagrindu veikianèios valymo sistemos - svarbu susieti jas su ciklono baterijø raðymu dabartinëje pratyboje. Ciklonai, kurie þaidþiami pagal iðcentrinës jëgos vertes, yra plaèiai vertinami kaip veiksmingi, be to, jie skaièiuoja maþus matmenis ir sukuria maþas investicijø sànaudas. Naujas sprendimas - filtrø surinktuvai - audinys, kuriame naudojami ávairûs audiniai, audiniø popierius arba droþlës. Nepaisant didelio efektyvumo, audiniø filtrai turi lemiamà trûkumà - didelës investicinës iðlaidos.

Perle Bleue Visage Care Moisturise

Filtravimo sistemas galima pagaminti pagal modulio principà - surinkti visus komponentus ar hibridinius mazgus ið savarankiðkai veikianèiø elementø. Atskyrimo darbø sànaudos reikalauja ne tik naudojamos technologijos, bet ir valymo reikalingo dydþio. Pramoninis perdirbimas, kai procesai, pvz., Þaliavø tvarkymas, trupinimas, sijojimas, maiðymas ar iðgavimas negali vykti be sudëtingø filtravimo sistemø.