Psichikos citatos

Dulkëtumo sàlygomis su medþiagomis, kurios kelia sprogimo pavojø, bûtina nukreipti prietaisus, turinèius ATEX sertifikatà ir árenginius, suprojektuotus ir ávykdytus kartu su ES ðalyse taikomomis ATEX rekomendacijomis.

Versloje dulkiø sàlygomis su daþø milteliais

Verslo vertimai varduvoje

Kai kuriate IT vertimus, turite þinoti apie specializuotà, atitinkamà ir pramonës þodynà. Tuomet ypatingas dalykas, kad praktikos metu nesijauèiate ir kad vertimai vyksta sklandþiai, todël, pereidami á profesijà, kuri verèia daryti

Informacinio technologijo pletra globalizacijos eroje

Artimiausiu metu yra ávairiø sistemø, kurios palaiko mus. Dabar mes pristatome daug ádomiø árankiø, kurie gali bûti naudojami mene optimaliame sprendime. Dar viena meno organizacija daro mûsø namus, nes ji kelia

Erp optima 2015

Ieðkodami idealios programinës árangos ámonëms, verta atkreipti dëmesá á ERP Optima programà, kuri yra Krokuvos kompanijos „Comarch“ darbas. „Comarch ERP Optima“ programa yra puiki priemonë maþoms ir maþoms ámonëms, kad palengvintø

Psichikos liga kaip socialine problema

Tipiðkos trukmës metu kaskart atsiranda naujø problemø. Stresas veda mus kiekvienà dienà, o vëlesni straipsniai vis dar skatina savo ðeimà. Finansinës problemos, ðeimos problemos, lenktynës pareigose yra tik tai, kà mes