Psichines ligos manijos

Kasdieniame gyvenime kaskart atsiranda naujø problemø. Viena diena patiria stresà, o papildomi taðkai vis dar skatina jø gebëjimà kokybæ. Taèiau finansinës problemos, ðeimos problemos, funkciniai konfliktai yra tai, su kuo kovojame

Teisiniai standartai kas tai

Buvo atvejø, kai finansiniai patiekalai reikalingi pagal teisinæ normà. Tada yra elektroniniø fotoaparatø, kuriuose numatoma áregistruoti pardavimus ir sumokëti mokesèius ið maþmeninës prekybos. Dël savo kaltës verslininkui gali bûti paskirta didelë