Darbo drabuthio gamintojas

https://flexa-plus-optima.eu/lt/

Praëjusá ðeðtadiená ávyko naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë didelæ þiûrovø grupæ, kuri norëjo patikrinti, kà dizaineriai parengë susijungimo sezonui. Tarp auditorijos galëtume suprasti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou reiðkë maþiausià elementà, o visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo savo ir maþus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriams pritraukë erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be jø malonumà sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su artimais þiedais, papuoðtais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, daþnai pasiruoðæs paskutinei progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daugybë sudëtingiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos, gautos ið ankstesnio aukciono, bus patalpintos jûsø vaikø namuose. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairius naudingus ir ekonominius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai pardavë kitas medþiagas, o kai pardavimo objektas buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta gamykloms jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja sukurti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje bûtø matomos kolekcijos, iðskyrus stacionarias komandas.Savo drabuþiø vertë yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Kiekvienoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, visø pirma daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Konkreèiais laikais ði kompanija bendradarbiauja su þinomais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios sëkmingos, kad prieð steigiant parduotuvæ visada pasiruoðæ ryte pasirodo ilgos eilës. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios kompanijos vaisiai daugelá metø yra uþpildyti dideliu pripaþinimu tarp klientø ir pasiekiami, taip pat ir uþsienyje. Raðydamas apie jà, nëra teisinga nekalbëti apie daugelá pasitenkinimo, kurá ji pasiekë ir patvirtina, kad rezultatai yra geriausios kokybës.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai drabuþiai Ðèecine