Dlapias dulkio dalinimas

Prieð ádiegdami visà kûnà tam tikroje vietoje, turite ádiegti tinkamà dulkiø ðalinimo bûdà. Tinkama sistema yra specialiai suprojektuota sistema, individualiai pritaikyta vietai, kurioje yra tinkamas apdulkinimas.

Revitalum Mind Plus

Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas yra paslauga, kurià turëtø uþsakyti atitinkama inþinerinë ámonë. Prieð biurà, o jo darbuotojai yra suinteresuoti projektuoti kûnà pirmiausia, jie turi eiti per parduotuvæ ir atlikti iðsamius eksperimentus bei analizæ. Atsiþvelgiant á tinkamø vëdinimo maðinø pasirinkimà, ið pradþiø bûtina susipaþinti su gamyklos gamybos ypatumais ir atlikti pirmuosius projektavimo darbus, remiantis pastabomis ir stebëjimais. Viskas turi bûti tvirta ir populiari, kad suprojektuotos dulkiø iðtraukimo sistemos perspektyva bûtø gera programuojama konkreèioje ámonëje. Ðiø iðankstinio projektavimo analiziø metu svarbiausia nustatyti oro greitá uþterðtame interjere, svarbu apibrëþti oro mainø skaièiø toje vietoje kartu su sanepidu taisyklëmis ir ávertinti oro greitá vamzdynuose, kad bûtø iðvengta jø uþterðimo. Jei yra pakankamai ir tinkamai ávertinta ir bus pateikta visa reikalinga informacija, dulkiø surinkimo sistema bus suprojektuota gerai, ji galës realizuoti savo stiprybæ perspektyvoje ir jos aptarnavimas nebus per didelis. Geras dulkiø ðalinimo metodas taip pat puèia á ðvarià oro salæ, o þiemà atgauna turtingà orà. Pasirinkdami tinkamus pûtimo árenginius ir patogius dulkiø surinkëjus, oras yra svarbus ne tik valyti, bet ir gauti ðilumos ar ðvieþio oro pavidalu. Tinkamai suprojektuota dulkiø surinkimo sistema, patvirtinta gamyklos vadovø, yra pakankama, kad jà bûtø galima tinkamai sumontuoti ir priþiûrëti, kad bûtø iðvengta jos uþsikimðimo ir dideliø paþeidimø. Tokio átaiso dëka visi siurbimo ir vëdinimo árenginiai veiks efektyviai ir visi atliks savo funkcijas, o sveèiai galës þaisti gerai iðvalytuose apartamentuose.