Erp optima 2015

Ieðkodami idealios programinës árangos ámonëms, verta atkreipti dëmesá á ERP Optima programà, kuri yra Krokuvos kompanijos „Comarch“ darbas. „Comarch ERP Optima“ programa yra puiki priemonë maþoms ir maþoms ámonëms, kad palengvintø jiems svarbiø srièiø valdymà. Be apskaitos ir þmogiðkøjø iðtekliø moduliø, programinë áranga taip pat turi pardavimø ir sandëliø modulius, tinkamus pardavimø ir logistikos departamentams.

Motion Free

paþymëjimasÐi programa, be kita ko, yra giriama turintis bendradarbiavimo su apskaitos ástatymu paþymëjimà. Tai atsiranda dël to, kad ji nuolat atnaujinama su teisingais reglamentais. Be to, jis supranta antrojo tipo informacijos ir vertinimo priemones bei pardavimus internetu.

prenumerataMokëdami mënesiná abonentiná mokestá uþ naudojimàsi programine áranga, galite ne tik gauti prieigà prie svarbiø ir paþangiø funkcijø, bet ir techninæ pagalbà, kuri iðsprendþia ðias problemas ir taiko sprendimus, pritaikytus prie didelës srities ir institucijø. Ðio metodo dëka „Comarch ERP Optima“ programa tikriausiai ne tik palengvins ir pagerins atskirø padaliniø ir visos ámonës veikimà, bet ir naudinga maþai sistemai, kad padidintø jos poveiká.

demoPrieð perkant „Comarch ERP Optima“ programà, galima pasinaudoti 30 dienø internetiniu demonstravimu arba 60 dienø neprisijungusiu demonstravimu. Tai yra paskutinë nepaprastai svarbi, nes dël stipraus sprendimo, t. Y. Tokia programinë áranga veiks tam tikrame vienete. Daugelis verslininkø jau pasitiki „Comarch ERP Optima“ programa. Ðiuo metu jà naudoja daugiau kaip 60 000 ámoniø ið daugelio srièiø, o tai yra aukðtos klasës programinës árangos þenklas. Kaip matyti ið apklausø, atliktø tarp verslininkø, net 93 proc. Þmoniø ið Comarch programinës árangos buvo su juo patenkinti.