Es direktyvos apibrethimas

ES Atex direktyvoje nustatyti pagrindiniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti bet kurie produktai, kuriuos ketinama ágyvendinti potencialiai sprogiose vietose. Susijæ standartai su informacija apibrëþia konkreèius reikalavimus. Kaip dalis kai kuriose valstybëse narëse ágyvendinamø vidaus taisykliø, nustatomi reikalavimai, kurie nëra nurodyti nei direktyvoje, nei vidaus standartuose. Vidaus teisës aktai negali skirtis nuo direktyvos nuostatø, taip pat negali bûti priskirti prie grieþtesniø direktyvoje nustatytø reikalavimø.

„Atex“ direktyva buvo sukurta bute, siekiant sumaþinti rizikà, susijusià su bet kokio gaminio naudojimu tokiu mastu, kad sprogioje aplinkoje gali bûti.Gamintojas yra atsakingas uþ tai, kad nustatytø, ar konkretus produktas yra vertinamas bendradarbiaujant su atex dalimis ir pritaikant tam tikrà produktà prie ðiø baziø.„Atex“ patvirtinimas yra reikalingas produktams, kurie yra ðalia sprogimo pavojaus, sëkmei. Tuomet pavojaus zona yra sritis, kurioje gaminamos, naudojamos ar saugomos medþiagos, kurios, siejant su oru, gali sudaryti sprogius miðinius. Visø pirma tokiø medþiagø ðeima apima: skysèius, dujas, dulkes ir bet kokius degius. Jie gali bûti, pavyzdþiui, benzinai, alkoholiai, vandenilis, acetilenas, anglies dulkës, medþio dulkës, cinko dulkës.Sprogimui jis sëkmingai suvokia, kaip didelë energijos dalis, gaunama ið veiksmingo uþdegimo ðaltinio, patenka á sprogià aplinkà. Pradëjus ugná, ávyksta sprogimas, kuris kelia didelæ rizikà bûstui ir þmoniø sveikatai.