Es saugumo reikalavimai

Kadangi neseniai Europos Sàjungoje galiojo kiti ES saugos reikalavimai, buvo nuspræsta suderinti reglamentus. Ádiegti ATEX reikalavimai, kurie minimi sëkmingai sprogstamose zonose ir skaitymo árankiuose ðiose zonose. Ðiø naujoviø pabaiga yra didelis rizikos sumaþëjimas arba jo visiðkas paðalinimas, kurá riboja poveikis, kuris yra ðalia sprogimo pavojaus, ty EX zonø.

EX, tiksliau - direktyvos reikalavimai apibrëþia reikalavimus, kuriuos turi atlikti konkretus produktas, skirtas naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje. Pagrindinis organizacijos tikslas - suderinti gynybos priemoniø ir sistemø atitikties procedûras ðiose nykstanèiose zonose ir uþtikrinti jø paprastà judëjimà Europos Sàjungos ðalyje.Ði direktyva taikoma visoms elektrinëms ir neelektrinëms árangai ir apsaugos metodams, kurie bus naudojami sprogimo pavojaus zonose. ATEX reikalavimai taikomi saugai, plaukiojantiems ir patobulintiems árenginiams, kurie bus naudojami ne sprogioje aplinkoje. Jie nenori turëti savarankiðkø funkcijø, taèiau jie prisidës prie prietaisø ir apsaugos stiliø, kurie bus naudojami ten, tikrumo.Direktyva apibrëþia ir demonstruoja gaminio atitiktá ATEX reikalavimams. Produktai, kurie atitinka ðiuos reikalavimus, t. Y. Suderinti standartai su informacija, turi atitikti esminius reikalavimus. Standartø naudojimas nëra bûtinybë, tik atitikties procedûra. Svarbiausia yra laikytis principo, kurá ágyvendina ámonë, remdamasi Europos Komisijos pateiktu praneðimu. Leidþianèios nukrypti nuostatos gali bûti taikomos, taèiau treèiosios kategorijos elektros árangos ir antrojo ir treèiojo kategorijø neelektrinës árangos atveju.Kalbant apie ðiuos atvejus, atitikties informacija, kad ðiuo atveju ðio prietaiso gamintojas turëtø bûti iðduotas be notifikuotosios ástaigos dalyvavimo. Taèiau laikomasi reikalavimø ir gamintojas tokioje situacijoje bus sunku patekti á savo produktà rinkoje.Kalbant apie pagrindinius reikalavimus, tai yra elektriniø ir neelektriniø árenginiø sertifikavimas, savarankiðkas sertifikavimas, reikalavimai darbo vietoms ir vaikðèiojimas Europos Sàjungos aikðtëje privalomo tipo, kuris taip pat turi reikðmingà pobûdá.