Filtro dulkio kolektoriaus veikimo principas

http://lt.healthymode.eu/proengine-ultra-pagerinti-variklio-nasuma-ir-eksploatavimo-laika/

Dulkiø surinktuvas, pagamintas pagal atex direktyvà (atex dulkiø surinkëjas, yra filtruojamas, supakuotas, su grandinës konvejeriu, skirtas vidutinëms ir pilnoms dulkiø iðtraukimo sistemoms, suteikianèioms galimybæ iðplësti perspektyvas.

Didesnës þaliavos frakcijos daþnai yra atskirtos dulkiø surinktuvo iðsiplëtimo kameroje. Iðsiskyræs gaminys per grandinës konvejerá perkeliamas á rotacinio voþtuvo sienà, todël slëgis iðleidþiamas uþ filtro be slëgio.

Kasdieniame darbe per dujotieká tiekiamas dulkëtas oras. Tada á dulkiø surinktuvà patenka dulkëtas oras. Prie áëjimo á filtrà yra atbuliniai voþtuvai, kurie þinomi áprastu dulkiø surinktuvo veikimo laikotarpiu. Sklendës uþdarymas yra iðjungiamas iðtraukimo ventiliatorius.

Kai oras yra dulkiø surinktuvo áleidimo kameroje, jis patenka á iðsiplëtimà, kuris leidþia didelëms frakcijoms pasiekti piltuvo dugnà. Medþiaga, surinkta dulkiø surinktuvo apaèioje, perkeliama per grandinës konvejerá, kad gautø medþiagà. Po medþiagos surinkimo taðku yra sukamasis voþtuvas, dël kurio medþiaga neuþsikimðama uþ dulkiø surinktuvo. Frakcijos, kurios neprisidëjo tiesiai prie filtro dugno, siunèiamos á filtrø rankoves. Praëjus pro filtro maiðus, ðvarus oras pasiekia dulkiø surinktuvo iðleidimo kanalà.

Visø sudedamøjø daliø gale yra regeneracinis ventiliatorius, 1,1 kW arba pasirinktinai 2,2 kW, kuris leidþia valyti maiðus, sukuriant oro srautà su atbulinës eigos kryptimi kartu su ádiegta seka. Regeneraciniame ventiliatoriaus variklyje yra stabdys, neleidþiantis ventiliatoriui nusistovëti po sustojimo, kuris maksimaliai padidina valymo proceso efektyvumà ir sumaþina triukðmo lygá. Daugiausia regeneravimo ventiliatorius yra nustatytas veikti 50 Hz, kuris yra geras 1,1 kW varikliui. Taèiau jûs galite maksimaliai padidinti iki 60 Hz valymo ventiliatoriø efektyvumà, kuris galimas naudojant papildomus 2,2 kW variklius. Filtravimo maiðeliai dulkiø surinktuve iðvalomi jo gamybos metu (on-line, taip pat po jo iðjungimo.