Fiskalinio kasos pirkimas po 2015 m

Finansø ástaigos pirkimas yra rimta uþduotis, ypaè jaunam verslininkui. Nieko kito. Rinkoje yra ðimtai modeliø su daugybe papildomø dydþiø ir árenginiø. Tada kyla klausimas, kokiu tipu turëtumëte pasirinkti?

Prieð uþduodami sau klausimà, turime nurodyti savo darbo tipà. Jei padedame klientui, geriausias bus mobilusis kasos aparatas. Su pakeitimais, atidarius didelæ parduotuvæ, verta apsvarstyti fiskaliná terminalà, kuris yra graþus ir naujas variantas. Nauji bityno fiskaliniai kasos aparatai yra ástaiga, uþsiimanti kasos aparatø gamyba ir platinimu bei aptarnavimu. Tai yra labai didelë galimybë ir bûtent ið mûsø mes norime jà iðspræsti. Prietaiso tipas yra unikalus. Taèiau specialistai pabrëþia, kad prieð pirkdami, turëtume patikrinti, ar pardavëjas taip pat siûlo kasos paslaugas. Kodël? Dël keliø prieþasèiø.

Visø pirma, kiekvienas kasos aparatas turi bûti uþregistruotas. Tai yra esminis ir bûtinas formalumas. Gërimas ið registracijos etapø yra fiskalizacija, kurià - bute - atlieka ágaliotas aptarnavimo darbuotojas. Trumpai tariant, be fiskalizacijos, kasos nebus taip ir teisëtai.

Antra, kasos aparatas, kaip ir visi prietaisai, gali atsisakyti paklusti mums. Kai kuriø rûðiø nesëkmiø atveju mes galime patys dirbti, bet daþnai turime specialisto. Ir èia kyla klausimas, ar verslininkas, kuris siûlo mums patiekalà, taip pat siûlo dëmesá tokiomis formomis? Daugelis kompanijø siûlo tokias paslaugas vestuvëms.

Kitas labai svarbus klausimas yra trumpas kasos aparato techninis patikrinimas. Kiekvienas investuotojas privalo jà sukurti privalomai. Lenkijos ástatyme aiðkiai apibrëþiama, kas, kokia technika ir kaip galima atlikti tokias perþiûras. Èia taip pat bus naudinga paslauga. Vestuvës metu profesionalai daþniausiai pasibaigus prietaiso apþiûrai pateikia lipdukà su data. Paskutiná kartà labai kasos aparatas automatiðkai mums praneða, kad diena, kurià mes reikalaujame, kad bûtø ávykdyta perþiûra, bûtø sujungta. Visa tai, kad nepraleistumëte jo, nes, kaip jau minëjome, kiekviena vëlavimo diena yra unikali rizika!

Finansinis fondo padalinys yra pagrindinis palengvinimas. Be to, ne per brangus. Prietaisø kainos taikomos nuo keliø ðimtø zlotø, o kaina labai daþnai bûna kartu su kaina. Taèiau prieð pirkdami kasos aparatà, pagalvokime, kuris modelis puikiai veiks vietinëje ámonëje.