Fiskalinis forumas

Kiekvienas verslininkas, turintis uþdarà fiskaliná kasà, kasdien kovoja su tolimomis problemomis, kurias gali generuoti ir prietaisai. Kaip ir visi kiti elektroniniai árenginiai, kasos aparatai neturi defektø ir kartais sugadina. Ne ámonës savininkas þino, kad tam tikru momentu, kai registras baigiamas kasos aparato pagalba, jis turëtø turëti kitoká árenginá, jei ávyktø esminis gedimas.

Atsarginës kasos aparato nebuvimas tolesniam prekiø ar pagalbos pardavimui gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes tai neleidþia, kad pagrindinis sàraðas suskaidytø pardavimo sàraðà. Á kasos aparatus saugomi dokumentai turëtø apimti fiskalinio kasos aptarnavimo knygà. Ðiuo atveju ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir patarimai, kaip apmokestinti kasos aparatus arba keisti savo atmintá. Jûsø ávestame aptarnavimo darbe norite turëti unikalø numerá, kurá suteikë mokesèiø inspekcija, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose naudojama suma, adresà. Visi ðie patarimai yra bûtini, jei auditas atliekamas ið mokesèiø inspekcijos. Bet kokiu atveju kasos galvoje taip pat pasikeièia specializuotos tarnybos veikla, su kuria visos ámonës, naudojanèios kasos aparatus, turëtø pasiraðyti sutartá. Dar daugiau - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie kasos pakeitimà. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø vykti nepertraukiamai, o jei kasos atmintis yra pilna, turite perskaièiuoti atmintá antrajam, o tada perskaityti atmintá. Skaitydami fiskaliná kasà, tikrai gyvens - taip pat ir kaip remontà, kurá atlieka tik ágaliotas subjektas. Be to, ðià veiklà reikia atlikti dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, parengiamas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija patenka á mokesèiø inspekcijà, o naujas - verslininkui. Jame reikalaujama, kad ðis protokolas bûtø saugomas kartu su papildomais dokumentais, susijusiais su kasos aparatu - jo trûkumas gali paveikti bausmës skyrimà.