Fiskalinis kasos laivas

In vitro (apvaisinimas in vitro daþnai yra paskutinë iðeitis poroms, kurios kreipiasi dël vaiko. Tai ilgas ir átemptas procesas, taèiau daugelis laimingø porø, naudodamos ðá metodà, gali þaisti su norimu palikuoniu, net jei kitos formos pasirodë esanèios nepatikimos. Gydymas skaièiuojamas spermos su kiauðiniu prijungimu laboratorinëmis sàlygomis, ne moters kûno.

Chirurgijos indikacijos gali bûti tiek partnerio dalies (sumaþëjusiø spermos parametrø, tiek partnerio (kiauðintakiø obstrukcijos, ovuliacijos nebuvimo prieþastis. Daþnas in vitro apvaisinimo rodiklis yra idiopatinis nevaisingumas, kurio prieþastys neþinomos. Prieð pradedant in vitro, pacientui reikia sukurti laboratoriniø tyrimø rinkiná ir tai padaryti spermos tyrimø partneriui. Be to, bûsimi tëvai turi iðreikðti raðtiðkà sutartá. Kita procedûra - moters hormoninë (farmakologinë stimuliacija didinant brandþiø oocitø skaièiø. Vaistus ir jø dozavimà taip pat nagrinëja specialistas, kartu su ankstesniø paciento tyrimø rezultatais. Kitas þingsnis yra moters kiauðiniø làsteliø gavimas specialisto nustatyta data. Gydymas vyksta bendrosios anestezijos metu ir yra kelias minutes. Jis susideda ið matomø pûsleliø pûtimo abiejose kiauðidëse, galiausiai gaunant folikulø skystá, turintá oocitus. Tuo paèiu metu, spermos pabaigoje laikoma paciento partnerë (prieð operacijà patartina iðsaugoti seksualinæ abstinencijà keletà dienø. Antrasis þingsnis yra surenkamø oocitø prijungimas prie spermos laboratorinëmis sàlygomis. Ðio gydymo metu susiformavæ embrionai yra patalpinami inkubatoriuje, kur yra puikios jø augimo prieþastys. Po keliø dienø jie pradedami paciento ásèiose, naudojant plonà kateterá. Ðis metodo þingsnis nëra stiprus, todël jam nereikia anestezijos. Po embrionø perkëlimo pacientas turëtø sumaþinti fiziná aktyvumà (bûtina laikina abstinencija ir pereiti prie gero gyvenimo bûdo. Po deðimties dienø jis privalo praneðti klinikai apie biocheminá nëðtumà. Penktà savaitæ po procedûros bûtina atlikti ultragarsà, patvirtinantá nëðtumà. Gedimo atveju galima pakartoti procedûrà naudodami paruoðtus rezervinius embrionus. Pagal naujausius tyrimus in vitro veiksmingumas yra apie 40%. Ði procedûra visada yra paslauga poroms, kurios nesëkmingai kreipiasi dël vaiko.