Gamykla efawa sp z o o

Áprasti dalykai, kuriuos turi rûpintis kiekviena gamykla, yra tinkamo, veiksmingo ir patyrimo, kaip apsaugoti aplinkà nuo tarðos, galinèios patekti á aplinkà su iðmetamosiomis dujomis, sukûrimas. Kiekviena gamybos ámonë, kurios veikla kelia rizikà, kad bus sukurta bloga ir bloga þmoniø sveikata, yra pagrindas vadinamajam pramoninës atliekos, privalo pateikti tinkamà apsauginæ maðinà, kuri suteiktø veiksmingà dulkiø ðalinimo bûdà.

Dulkiø ðalinimo sistemos numato galimybæ atskirti pavojingas medþiagas, pirmiausia dulkes ir kenksmingas dujas, esanèias iðmetamosiose dujose, ir neleisti jiems patekti á atmosferà. Moderniame plane þaidþiami specializuoti pramoniniai dulkiø surinkëjai. Jie sudaro specifinius filtrus, kurie sugeria sudëtingas ir blogas medþiagas, laikydami juos tam tikroje talpykloje, kurios turinys priklauso nuo specialistø ðalinimo, nekenkiant natûraliai aplinkai. Pramoninë dulkiø ðalinimo sistema apsaugo aplinkà, blokuodama nuodingas dulkes ir ûglius á orà, taip pat meno parduotuvæ ir patalpas, kuriose dirba darbuotojai. Gerai suprojektuota dulkiø surinkimo sistema uþtikrins visiðkà pasitikëjimà ir higienà darbe. Tokios schemos naudingiausia funkcija yra saugoti orà prieð patekiant á já labai kenksmingà anglies dioksidà. Siekiant efektyviai uþblokuoti jos iðmetimà, dulkiø iðtraukimo sistemoje naudojamas vadinamasis reiðkinys kriogenezë, kuri veikia radikaliai dujomis. Taèiau centrinëje dalyje dûmø dujos turi bûti suspaustos ir atvësintos, kad anglies dioksidas bûtø nuplëðtas nuo dujø.