Gastronomijos vieta karolis

Maitinimo programose vadovaujama kitokio tipo maitinimo ástaigoms, pavyzdþiui, kavinëms, restoranams, picerijoms, barams, vieðbuèiams, vieðbuèiø restoranams ar barams.Jie idealiai priima maþø patalpø, tokiø kaip dideli, nacionaliniai pardavimo tinklai, aptarnavimà. Dabartiniai árankiai yra labai universalûs, aprûpinti segmentais, kurie yra pritaikyti prie didelio klientø aptarnavimo vietø.

Gastronominës programos maksimaliai pagerina valdymà ir veiksmus visose vadovø pareigose, kai ir kai paslaugos teikiamos. Kiekvienas þmogus klausia apie buto veiklà kiekviename lygyje ir vietoje. Dël ðiø idëjø sveèiø aptarnavimo komfortas labai padidëja, todël jø buvimas mûsø patalpose. Programoje tam tikru mastu parinkti moduliai pagerina virtuvës darbuotojø ir paslaugø darbo efektyvumà, todël uþsakymø apdorojimo laikas yra daug maþesnis nei maitinimo sistemas nenaudojanèiuose klubuose. Mûsø namø lankytojø pageidavimø ir pageidavimø analizë yra þymiai pagerinta ir padës planuoti ádomø meniu.Gastronominës programos atitinkamai bendradarbiauja su kitomis IT sistemomis, gerindamos kiekvieno aptarnavimo punkto veikimà. Jie nereikalauja ádiegti papildomos programinës árangos ar nuosavybës, turinèios puikià kompiuterinës árangos klasæ. Jø reikalavimai yra beveik nereikðmingi, kodël jø dalykas yra praktiðkas bet kuriose netgi turtingose patalpose. Þinoma, profesionalios árangos, pavyzdþiui, virtuvës monitoriø tinklo, naudojimas, rodantis uþsakymus, labai sumaþina aptarnavimo laikà ir laukia uþsakyto patiekalo. Tai taip pat lemia didesnæ sveèiø apyvartà tarp bendrø stalø ir tai, kas vyksta tokiu bûdu, tikrai padidina patalpø pelnà.Kiekviena maitinimo ámonë turëtø bûti programa, skirta pagerinti patalpø veikimà. Ne tik dël finansinës naudos, bet ir nuo þmogaus pareigø sumaþinimo, kurá jis taip pat ið tikrøjø turi. Ðios rûðies programos buvo paminëtos anksèiau, jos nëra brangios ir nereikalauja specialios árangos, o klubas, kuriame yra paskutinis, netgi ribotà biudþetà turintys namai gali juos naudoti.