Informacines sistemos sasaja

Dël vis didëjanèios globalizacijos ir su tuo susijusio visø socialinio gyvenimo aspektø internacionalizavimo ji reikalauja pritaikyti atskirus straipsnius á Europos rinkas, kuriose jie siûlo siûlomas paslaugas. Ðios realizacijos vykdomos beveik visose pramonës ðakose, ypaè pramonës ir IT srityse. Sëkmingai daugeliui technologiniø produktø ðis pritaikymas grindþiamas programinës árangos padëtimi.

Tai veiklos rûðiø rinkinys, kuriame yra per daug uþduoties pritaikyti konkretø produktà prie tam tikros rinkos priemoniø. Visø pirma, tai susideda ið vadinamosios vietinës programinës árangos versijos parengimo verèiant visas frazes ir kuriant atskirà dokumentacijà, naudingà kai kurioms ðalims. Daþnai, be áprastø vertimo procesø, reikia ádiegti atskiras metrines ir paþinèiø sistemas, kurios atitiktø dabartines rinkos taisykles.Procesà, kuris daþnai apibûdinamas simboliu L10n, galima padaryti ir parengti atskirà konkreèios paslaugos svetainës versijà, siekiant papildyti jos populiarumà su kitø ðaliø pilieèiais. Todël jie yra itin reikalingi darbai, ypaè atidarant didelæ ámonæ kitose rinkose. Taèiau, kad jie bûtø ágyvendinami atsakingai ir tinkamai, jie turi laikytis tam tikrø veiksniø, áskaitant, bet neapsiribojant, atskiras frazes, á kurias atsiþvelgiama teritorijos galimybëse ir net pasirinktose tarmëse. Tinkamai atliekami metodai ne tik padidins paslaugos prieinamumà, bet taip pat vaidins teigiamà vaidmená ámonës ávaizdyje.