Kaip pramones pletra veikia urbanizacija

Spartus pramoniniø technologijø vystymasis, optimalaus gamybos rezultato perþiûra, procesø stiprumas ir galia pavirðiuose, pvz., Spausdinimas, tekstilë, plastika, chemija, optika ir pakuotë, padidina elektrostatinio iðkrovimo pavojø. Didesnis gamybos procesas, tuo maþiau kroviniø reikia neutralizuoti, kad nekeltø pavojaus naudotojø saugumui.

Nekontroliuojamas susikaupusiø elektrostatiniø krûviø iðleidimas gali uþsidegti dujø ir oro miðiniu kibirkðèiu ir taip sukelti sprogimà. Tokiø problemø sprendimà sprendþia ámonës, kurios tokiais atvejais naudojasi, inter alia, elektrostatiniu áþeminimu, ákrovimo pavirðiaus valymu, neutralizavimu ar elektrostatiniu ákrovimu.Elektrostatinis áþeminimas yra áþeminimo mechanizmas, susijæs su talpyklø, kuriose yra biriø medþiagø ar skysèiø, pakrovimo sëkmei. Didelis skaièius elektrostatiniø krûviø jungiasi prie jø dydþio. Prijungimas prie rezervuaro áþeminimo sistemos yra privalomas prieð pradedant apkrovà. Tai pasirenka uþsidegimo rizikà. Kitos dramatiðkos situacijos turi butà vamzdþiø, voþtuvø, pûstuvø atveju, kurie, gaminant laisvas medþiagas dël vibracijos ar skynimo, gali atsiskirti vienas nuo kito ir veikti pavojaus. Sumaþinkite didelius konteinerius arba talpyklas, uþpildytas degiomis medþiagomis. Kiti pavojai apima nepagrástus indus, naudojamus maiðant ir maiðant. Praktiðkai visi gamybos proceso klubai generuoja elektrostatinius krûvius, nesvarbu, ar tai yra produktø pakrovimas á lanksèias talpyklas, ar daugiau rankiniu bûdu uþpildant statines ar skardines. Elektrostatinis áþeminimas yra bûtinas, nes jis gali sukelti iðleidimà tarp personalo ir árangos bei konteineriø, o zonoje, kur kyla pavojus, kad gali kilti pavojus, jis gali sukelti degimà ir sprogimà.