Kasos aparatai luban

Naudojant kasos aparatà, vykdoma pareiga fiskalizuoti pardavimus. Ðis sprendimas yra naudojamas trumpose prekybos ir paslaugø parduotuvëse, kur nereikia sandëlio valdymo. Naudodamiesi kasos aparatu, galite atsispausdinti santraukø pardavimo ataskaitas ir net iðsamias ataskaitas.

Denta Seal

Kasos aparatai su elektronine kopija leidþia spausdinti ið atminties, áskaitant kasdieniniø finansiniø ataskaitø kopijos ir visø áplaukø kopijos arba konkreti diena. Prieð perkant kasos aparatà, turime nuspræsti, ar ateityje reikës suderinti kasos aparatà su kompiuteriu. Tada tiesa, kai pasirenkamas kasos aparatas. Ir visi grynieji pinigai gali neveikti su kompiuteriu, brûkðniniø kodø skaitytuvà ar net stalèiuje, todël verta prieð perkant pinigø kontaktà su gydytojais projekte pasirinkti tinkamà prietaisà. Fiskalinis kasos aparatas, sukurtas & nbsp; gali bendradarbiauti su kitais árenginiais.

Vidinio segmento kasos aparatai ir sistemos kasos aparatai gali bûti lengvai integruojami á kompiuterá, kuriame yra ákelta prekybos programinë áranga. Parduodamas iðlaikant kasos aparatà, taèiau siekiant sukurti atnaujinimo inventoriuje kompiuteryje, jis ið pradþiø turi skaityti pardavimà ið kasos aparato. Taip pat su kitais produktais arba sutaupytomis kainomis. Pirma, mes dirbame pardavimo sistemoje, tada perveþame jà á valiutà. Pardavimai gali bûti valdomi suma, iðjungta kompiuteriu. Atsiþvelgiant á konkreèià kasos aparate esanèià programinæ árangà, siunèiamas kvitas grynais arba didmenomis. Ðiuo tirpalu, prekës pilni jo populiarumas Sandëlá, nes pagrindas yra visiðkai didelë pagreitinti pardavimà bûtina naudoti brûkðniniø kodø skaitytuvus prie kasos, ir kompiuteris, ir planas, siekiant palengvinti patekimà medþiagø á sandëlá. Taèiau prieð pasirenkant kasos aparatà ir programà, atkreipkite dëmesá á specialistus, kurie pasirinks tinkamà poreikiø vertës konfigûracijà.

Kai paprastas pinigø prekybos ámonës ir kompiuterio galite pakeisti naujà sprendimà remiantis savo POS jutiklinis ekranas, kuriame ádëtas prekybos programinæ árangà. Kompiuteris turi bûti ðalia spausdintuvo kasininkas turëjo rankoje ekrano ir spausdintos gavimo poveiká.