Kasos aparatas kokia riba

Kaip þinote, avarijos visuomet sumaþëja. Daugiau kasos aparato sëkmës. Tai atsitiko man. Ji pareikalavo jà pavadinti ir suþinojo, kad ji buvo sukurta keliais atvejais, apie kuriuos að neþinojau. Visø pirma - paprastas gedimas, kurio nepavyksta iðtaisyti ar sugadinti fiskalinë atmintis. Suþinojau, kad tai labai reti. Taigi galite skaityti prieð mokesèiø tarnybà, tada keiskite atmintá. O kas, jei nëra papildomo skaitymo?

Tada prietaisas turi bûti nusiøstas gamintojui ir laboratorijai. Kada dar reikia keistis kasos aparatais? Na, kai atmintis buvo pilna. Taèiau kiekviena atmintis sumaþina erdvës skaièiø. Ið viso fiskaliniai pageidavimai ið dienos ataskaitø dydþio. Taip pat, kaip mes jau turime - mes skaitome prieð Mokesèiø tarnybà, o tada - keièiame atmintá. Dar viena situacija, kai keièiamas kasos aparatas, yra keisti mokesèiø identifikavimo numerá. Tai gali ávykti ámonës pertvarkymo metu. Ðis numeris yra, nes jis yra visam laikui ávestas á atmintá. Ir èia taip pat turëtumëte sukurti Mokesèiø tarnybos svarstymà. Turite uþpildyti atitinkamà dokumentà, o darbuotojas uþpildo tokio skaitymo ataskaità. Bet ar galime nusipirkti atmintá ir jà pakeisti tik ...? Na, ne! Toks keitimasis tikriausiai bus parengtas tik gamintojo tarnybos. Þinoma, jei perkate pinigus paprastoje parduotuvëje - jie visi daþnai bûna dël to, kad jie turi svetainæ. neðis pakeitimas gali uþtrukti iki keliø dienø. Pakeitus atmintá, prietaisas turi bûti vël uþprogramuotas. Tokiu atveju kasos registravimas mokesèiø inspekcijoje turi vykti dar kartà. & Nbsp; Tai uþtrunka daug laiko, kurá mes labai sutaupysime, jei imsimës pinigø reikiamoje vietoje.Visi interneto árenginiai yra nepatikimi ir ði idëja nieko nedaro. Turime parodyti save ir funkcionuoti. Vis dëlto turime þinoti, kà daryti, jei toks gedimas ávyktø. Puikiausia priemonë yra galimybë skambinti butu, kur pinigai buvo nupirkti, ir paklausë „kas daug“? Vestuvëse vis daugiau ir daugiau tokiø parduotuviø palengvins mûsø problemà.