Kasos aparatas nemokamai

Þinoma, visi mes susitiko su prekybos centrais ir ávairiais prekybos centrais su kasos aparatais. Taigi, ant jø, pardavëjai suskaièiuoja mûsø medþiagas ir gaus mums kvità. Daþnai, nors neþinome, kas yra toks kasos aparatas. Ðalyje dauguma skaièiavimø gali bûti saugiai uþbaigti skaièiuokle. Kodël kasos aparatas yra bûtinas elektros energijos tiekimas ámonëms ir parduotuvëms?

Kasos aparatas yra registrø registras. Tai dabartinis elektroninis árankis, kurio veikimas yra apyvartos ir, be to, mokesèiø tarifø registravimas. Á mokesèio dydá átraukiame pajamø mokestá ir PVM. Jo dydá átakoja maþmeninë prekyba. Prieðingai nei atrodo, kai kuriose ið ðiø sumø nëra fiskalinës atminties. Tada visa informacija apie apyvartà yra paraðyta iðoriniuose, tinkamai saugomuose prisiminimuose. Taèiau kasos aparatai vis dar yra labiausiai þinomi. Jie naudojami Lenkijoje, Italijoje ir Graikijoje. Tokie kasos aparatai turi atskirà fiskalinæ atmintá su ypatingomis savybëmis. Jie paþymëti unikaliu numeriu. Pardavimo dienos pabaigoje mokesèiø sumos áraðomos á toká kasà. Tada jos yra grynosios ir bendrosios sumos.

Taip pat verta atsakyti á tyrimà, kuris turëtø sudaryti tokià fiskalinæ sumà. Tai tikrai priklauso nuo visø institucijø ar privaèiø moterø pajamø. Jei pajamos virðija tam tikrà ribà, turëtumëte investuoti á fiskalinæ sumà. Sienos aukðtá nustato Finansø ministerija. Iðskirtinai tam tikra prekiø grupë gali bûti parduodama tik tuo atveju, jei turite toká kasos aparatà. Tai, be kita ko, yra alkoholio ir tabako gaminiø. Pasibaigus pardavimo dienai, kiekvienam kasos aparato tipui reikalinga kasdieninë fiskalinë ataskaita. Tai yra neiðvengiama ir vëliau áraðoma á kasos þinias. Ðiuo metu jis neturi bûti pakeistas ar paðalintas.

Þinoma, kasos aparatai vis dar daþniausiai naudojami ámonëse ir prekybos centruose. Taèiau, jei mes vykdome privatø verslà ir jûsø pelnas virðija tam tikrà ribà, turëtume investuoti á toká elektroniná árenginá. Dël to mes tinkamai ávykdysime visus formalumus.