Kasos aparatas nuo tada

Kaina kiekvienu atvejuKiekvienas mëgsta pirkti pigiai. Pirmas dalykas, kuris pradþioje traukia dëmesá, yra kasos kaina. Ir svarstyklës yra gana didelës - nuo 1000 PLN iki net 4000 PLN. Taèiau fiskaliniame maiste tada ne pagrindinë vertë, o kasos aparato atitikimas verslui.

Veiklos rûðisTai yra svarbiausias kriterijus. Priklausomai nuo to, kiek vartotojø naudojate dienos maketà, kiek esate asortimente ir kokiu pavidalu jûs vykdote verslà, dabarties reikës pinigø, kad atitiktø jûsø poreikius. Nebijokite pasakyti kasos pardavëjui apie ðiuos faktus, nes dëka dabartinio, jis galës pasirinkti prietaisà, kuris bus naudingas populiariausiems jûsø prekybos ámonës rezultatams.

Kokiais bûdais skirstome fiskalinius kasos aparatus?

Vienos vietos kasos aparataiÐis kasos aparatas paprastai randamas ámonëse, prekybos centruose, kioskuose ir daugiau paslaugø. Jie apima maþesnæ prekiø bazæ nei neðiojamieji kasos aparatai, todël jie naudojami visur, kur pasirinkimas yra labai sunkus arba labai daþnai keièiamas. Visus prietaisus visada galite prijungti prie atskiros valiutos, pvz., Elektroniniø svarstykliø ar kompiuteriø. Taèiau reikëtø þinoti, kad nepriklausomi kasos aparatai turi naujø funkcijø ir techniniø parametrø, priklausomai nuo tipo ir kainos. Prieð perkant, verta patikrinti, ar valiuta bus suderinama su jûsø darbu.

Sisteminiai kasos aparataiTai yra vienas sudëtingiausiø ir tuo paèiu turtingiausiø ðios rûðies árankiø. Sistemos kasos aparatai buvo pagaminti su nuomone apie pardavimo stiliaus funkcijà. Jie naudojami visose parduotuvëse ir prekybos centruose, kuriuose yra didelis eismas. Sistemos kasos aparatas, prijungtas prie kompiuterio, á kurá ákelta pardavimo programinë áranga. Jis taip pat gali bûti integruotas su naujais árenginiais, pvz., Brûkðninio kodo skaitytuvu arba parduotuvës skalë. Þinoma, prie kompiuterio gali bûti prijungti ir vienos vietos, ir neðiojamieji fiskaliniai kasos aparatai, nors sistemos kasos aparatø atveju duomenø perdavimas vyksta tikruoju sezonu. Sistemos sàskaitos yra tos paèios brangios ðio tipo prietaisø grupës. Jame nenaudojama bûtinybë investuoti á tokius pinigus, vykdant maþas komercines ar paslaugø vietas. Nors sudëtingesnëse komercinëse ástaigose sistemos kazino yra tinkamiausias sprendimas ir verta juos nusipirkti.