Kasos aparatas

Ateis ateis bet kuris verslininkas, anksèiau ar vëliau, kai jis turës pasirûpinti þinomu pavadinimu. Taèiau ðiuo metu tai yra faktas, kad ji tuoj pat nori naudoti?Dabar ne, jis turëtø jà ádiegti. Kasos aparato ádiegimas nëra toks sudëtingas dalykas, manau, kad po to, kai perskaitysite ðá kontekstà, visi já valdys vienas.

Catch Me, Patch Me!

Kà jis turëtø ið tikrøjø pradëti?Pirmasis þingsnis - pirkti ðilumos kasos aparatà. Bûtø teisinga, jei tai darytume maþdaug 3-5 savaites anksèiau, tai suteiks mums tà paèià galimybæ gerai supaþindinti su dabartiniais árankiais. Laikas, kurá mes praleidþiame mokymui ne fiskaliniu bûdu, padës mums daug vëliau veikti ir sutaupys daug nervø, jau nekalbant apie mûsø klientø nervus.Jei mokotës ið lenkø pinigø, prieð vienà dienà prieð planuojamà kasos aparato fiskalizavimà turite praneðti kompetentingai mokesèiø inspekcijai.Þinoma, taip stipriai, raðykite ranka.Sukûrus toká pareiðkimà, reikëtø pradëti fiskaliná modulá. Taigi, þinoma, galime tai padaryti anksèiau, bet mes negalime vëluoti su paskutiniu dalyku.Ðià paslaugà teikia ágaliota kasos tarnyba. Paslaugos metu techninës prieþiûros specialistas uþpildo ir aptarnavimo knygà, be to, bilietø kasa yra uþplombuota ðvino antspaudu su techninës prieþiûros specialisto taðku.Pradëjæ fiskaliná modulá ne vëliau kaip per 7 dienas, turite pateikti ir pateikti kità medþiagà mûsø mokesèiø inspekcijai. Tada yra dokumentas „Mokesèiø mokëtojo praneðimas apie kasos aplinkà“. Tokià medþiagà fiskaliniu laikotarpiu teikia techninës prieþiûros specialistas. Straipsnyje pateikiame visà informacijà apie jûsø vardà ir apie kasos aparatà - jo serijos numerá, unikalø, nurodome árengimo vietà ir fiskalizacijos bei pareigos datà.Verta pamàstyti, kad atsakomybë uþ tokio dokumento pateikimà tenka mokesèiø mokëtojui. Taip pat rekomenduojame iðlaikyti gauto dokumento kopijà.„Kasos aparato fiskalizavimas“, mokesèiø inspekcija iðduoda treèiàjá numerá - registracijos numerá. Reþime valiutai taikomas skaièius buvo, pavyzdþiui, vandeniui atsparus þymeklis. Be to, jis áraðomas á aptarnavimo knygà atitinkamame langelyje, kuris paprastai vyksta pateikiant dokumentus apie mokesèius mokesèiø inspekcijoje, kartais taip pat galite já gauti laiðku.Jûsø interneto svetainës atliktas darbas yra labai svarbus. Kiekvieno mokesèiø mokëtojo pareiga yra paremti jà kasoje.