Kasos klaida 30

Kasos aparato vertæ turi keletas veiksniø. Visø pirma svarbesni fiskaliniai árenginiai yra tie, kurie naudoja daug papildomø naudingø funkcijø. Jei priklausysime nuo optimalaus pirkimo ir tuo paèiu metu ne per daug iðleisti, pagalvokime apie misijas, kurios misijos yra, jei jos yra privalomos ir kurias mes galime paleisti.

Niekas nenori permokëti. Áprasta, kad, atsiþvelgiant á poreiká pirkti fiskaliná prietaisà, ieðkome pigiausiø variantø. Þinoma, norëtume, kad ðis bûtø tvirtas, geras ir ekonomiðkas. Deja, kartais tai, kad kai kurie árenginiai nëra pigûs, o pigûs - neámanoma. Taèiau kruopðèiai atrinktas kasos aparatas taip pat gali gyventi pigiai, kai jis atitinka jo lûkesèius. Daþnai mes taip pat galime susitikti su graþiomis nuolaidomis, kai pigiausias kasos aparatas tuo paèiu metu bus geros kokybës.

Kasos aparatas, kuris palengvina verslàDaugelis veiksniø turi átakos fiskalinio árenginio vertei. Svarbus bruoþas yra árenginio dydis. Pagalvokime, ar mûsø kasos aparatas yra skirtas tik mums iðduoti kvitus ir spausdinti ataskaitas, arba atliksime tam tikrà analizæ ar pareiðkimus. Jei kasos aparatas padës mums versle, galima naudoti efektyvesná fiskaliná spausdintuvà, kurá galima prijungti prie kompiuterio ir eiti á jo koduotus duomenis. Fiskalinis kasos aparatas yra vis brangesnis, tuo brangesnis. Paþiûrëkime, kokias galimybes siûlo finansiniø árenginiø pardavëjas ir pagalvokite, kokios paskutinës vertybës mums bus naudingos.

Kitas labai svarbus komponentas yra PLU duomenø bazës, ty saugomø produktø ir paslaugø, talpa. Tolesnis darbas yra taupyti, ðvaresnæ kainà. Todël tik dideliuose prekybos centruose nematysime maþo, pigiausio kasos aparato, taèiau tai yra didelis prietaisas, uþ kurá ámonës savininkas sumokëjo nuo 3000 iki net 8000 zlotø. Prekyboje su didele prekiø baze tokie finansiniai árenginiai yra bûtini, taèiau ar mûsø ámonë turi turëti tikrai didelá kasos aparatà? Jei parduodame tik deðimtys efektø, bet mes neketiname to padidinti iki keliø tûkstanèiø, mums bus pakankamai maþos fiskalinës sumos.

Nekantrus vartotojasPigûs kasos aparatai daþnai spausdina pajamas per lëtai. Deja, tai yra norma, bet labai daþnai tai vyksta. Jei mes paprastai turime daug klientø, ðis trûkumas bus gana trikdomas.