Klasikinis cd darbo uthmokestis

Programa „CDN Klasyka“ yra ne tik darni, bet ir visapusiðkas pasiûlymas, skirtas ir vidutiniam, o taip pat ir vidutinëms ámonëms, veikianèioms gamybos, aptarnavimo ir komercinëje dalyje.

Visa CDN paketo sistema pateikiama trijø tipø programose. Todël tai yra svarbi saugojimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo idëja, kur galima rasti kompanijà ++, Sàskaitos. Kitas yra finansinë ir apskaitos programa, apimanti mokesèiø knygà ir prekybos knygà. Treèia, tai yra þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio sistemos idëja, kurioje galite rasti „Payroll Plus“, „Payroll“ ir „HR“.1 „++“, „Sàskaitos“ - tai sistemos, turinèios visà spektrà funkcijø, kurios palengvina efektyvø ir tvirtà verslo ir paslaugø procesø aptarnavimà biure.2 Mokesèiø knyga, prekybos knyga - ðios idëjos labai palengvina darbà be vietos priimant ekonominiø ávykiø áraðymo bûdà. Jie gerina apskaitos skyriaus darbà.3 „Payroll Plus“, „Payroll“ ir „HR“ yra idëjos, kurios tvirtai remia visus sprendimø priëmimo procesus, vykstanèius naujose valdymo srityse, remiantis duomenimis, gautais organizmo bazëje.Ið aukðèiau iðvardintø programø kiekvienas klientas gali pasirinkti savo biurui naudingus produktus ir juos pritaikyti.Visas „Classic CDN“ paketas yra funkcionalus ir lankstus. Projektai yra firminës informacinës sistemos ámoniø paslaugoms. Jie atlieka MS-DOS terpëje. Kaip operacinë sistema taip pat galite naudoti „Windows 95“, „Microsoft Windows 98“, „Windows NT 4“, „Windows 2000“, „Windows Me“, „Windows XP“. Jie yra protingi ir saugûs, o visas planas yra puikus. Tai ne tik geriausias, bet ir populiariausias verslininkø paketas.Patikimas viso „Comarch ERP Klasyka“ organizmo pranaðumas yra tai, kad jis yra pasirengæs bûsimiems PVM geleþinkeliams ir visiems kitiems Lenkijos teisës aktø pakeitimams, atsiþvelgiant á tai ir toliau. Programa nepriekaiðtingai skaièiuoja mokesèius ir patikimai saugo knygas. Klientai, kurie pakete aptariami tik teigiamoje sistemoje, atskleidþiami apie tai. Dabartinës programos nuolat atnaujinamos nuo daugiau nei dvideðimties metø, todël jos ágijo labai didelæ jø rëmëjø ir naudotojø grupæ.