Kolposkopija menstruacijos

Chocolate slimChocolate slim Unikalus lieknėjimo kokteilis su geriausiu šokolado skoniu

Kolposkopas yra optinio árenginio, naudojamo kolposkopiniame tyrime, þenklas, kurá sudaro gimdos kaklelio pavirðiaus, apatinës kanalo ir makðties bei vulvos pastabos. Deja, praëjusiame amþiuje kolposkopija paprastai buvo nepakankamai ávertinta ir naudojama kaip sunkus ir sunkus testas, taip pat netikslingas. Ðiandien visuomet galima apibrëþti radikalius pokyèius, susijusius su kolposkopiniais tyrimais, kuriø pasisakymas padidëjo dël precedento neturinèio vystymosi galimybës vertinant gimdos kaklelio patologijà.Kolposkopija leido greitai nustatyti ginekologines anomalijas ir priimti gerus sprendimus dël terapijos. Kolposkopija leidþia nustatyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas, o paskutinës stadijos testas reiðkia visiðkà vëþio gydymà. Pasakæs, profesionalus kolposkopas palengvina ne tik pasyvø stebëjimà, bet ir gimdos kaklelio diagnozæ numatomiems neoplastiniams pokyèiams. Kolposkopinis tyrimas leidþia tiksliai atpaþinti erozijos sunkumà ir ávertinti ar statyti pokyèius, kurie ið tikrøjø yra pavojingi moters sveikatai.Specialistas gydytojas, naudodamas kolposkopà, taip pat gali paruoðti vulvoskopà, t. Y. Vizualiná iðoriniø lytiniø organø patikrinimà. Naujoviðkas metodas, naudojamas kolposkopuose, ið esmës paðalino diskomforto problemà pacientams, kuriems atliekama kolposkopija. Sudëtinga elektronika, naudojama ðiuose optiniuose árankiuose, taip pat pantografai, kurie vyksta paprastu daugialypiu judëjimu, padarë natûralià ir stiprià kolposkopijà, kuri paðalina visus ankstesnius nepatogumus. Be to, dauguma ðiuolaikiniø kolposkopø taip pat gali bûti árengti skaitmeninëje kameroje, kuri diversifikuos studijø eigà arba atliks skaitmeniná archyvavimà elektroniniuose neðikliuose.