Kompiuterizuoti kas tai yra

Daþnai mes galime stebëti kasos biuro árangà kaip ðiuolaikiná kompiuterá - daþnai su jutikliniu ekranu -, taip pat finansiná ir tradiciná spausdintuvà arba á skaitiklá integruotà brûkðninio kodo skaitytuvà. Tokie metodai daþniausiai naudojami konkreèiose parduotuvëse ir parduotuvëse, priklausanèiose parduotuviø tinklui.

Jie pasiþymi geru asortimentu, produktø kainos daþnai keièiasi, o patys produktai daþnai parduodami ir uþimant. Todël reikia kompiuterio áraðø apie produkto pardavimà ir pardavimà perkeliant já ant kodo skaitytuvo ir spustelëjus vienà mygtukà kompiuteryje.

Ne visada ir ði kompiuterizacija norima. Pvz., Kai turime atsistatydinti ið maþos kaimynystës parduotuvës, þaliasis arba parduotuvë, turinti labai bûdingà asortimentà, tokia kompiuterizacija bus nereikalinga. Kai mes uþsakome kelis ar kelis daiktus gaminio kartà per dvi savaites ir jei rûðies asortimentas pernelyg daþnai nepasikeièia, mums reikia tik nedidelio pliuso. Pakanka, kad asortimentas bûtø iðleistas kelioms ar kelioms grupëms, kiekvienas ið jø suteiktø atskirà PLU ir klijø etiketes su visais nurodytais produktais. Ðio asortimento pavidalu yra daug formø, visai nëra daug darbo, ir malonu saugoti visus geleþinkelius pagal kainà ar dalá jø.

Maþo turto parduotuvës kasos aparatas yra privalomas - mokesèiø inspekcijos reikalavimas. Jei parduotuvë atitinka tam tikrà pajamø lygá, ji turi naudoti ðá áranká. Taèiau parduotuvës savininkas, nors ir ápareigotas uþregistruoti ðá kasà ir naudoti já su kiekvienu sandoriu, yra visas kasos aparato skonio pasirinkimas. Maþos nuosavybës parduotuvës atveju verta rinktis paprasèiausià, pigiausià kasos modelá, kuris neturi per daug funkcijø ir yra prastai naudojamas. Ið galvos galime daryti prielaidà, kad tai yra svarbiausi kriterijai sëkmingam kasos pirkimui ir kad jie ilgà laikà nepasikeis.