Krokuvos priemieseio sekretoriatas 3

Sekretoriatas yra naujas beveik bet kuriame prekiø þenkle ir kompanijoje, nes tai leidþia realiai platinti dokumentus, reikalingus visai organizacijai valdyti. Sekretoriato veikimas ðiandien nori bûti pritaikytas prie ðiuolaikiniø bendravimo formø, taip pat atitikti veiksmingo ir stipraus informacijos srauto reikalavimus.

Moterys, kuriai vadovauja sekretoriatas, internetinë programa yra ryðkiausias sprendimas, nes tai gerokai pagerina faktø darbo efektyvumà. Speciali programinë áranga sekretoriatui, kuri yra keletas funkcijø, kurias reikëtø paminëti taip:• dokumentø áraðai (pvz., Uþsakymai, pasiûlymai, skundai, darbuotojø dokumentai,• korespondencijos registras (gaunamas ir iðeinantis,• pirkimo ir pardavimo sàskaitø registras;• rangovø registras;• Vidiniø kontaktø katalogas,• Elektroninë adresø knyga (su pasiûlymu spræsti vokus,• Susitikimø tvarkaraðtis,• raidþiø ir medþiagø pavyzdþiai.Atsiþvelgiant á programà, asmuo, atsakingas uþ sekretoriato darbà, visø pirma yra pasiûlymas labai greitai rasti kiekvienà tekstà ir kiekvienà korespondencijà, nes tvarkingai registruojami automatiniai paieðkos veiksmai. Programos dëka patobulintas vidaus dokumentø judëjimas pavadinime, kuris, be abejo, labai vertina ámones, turinèias didelæ statybà, taip pat didelæ darbuotojø sumà. Dokumentø kûrimas ir daugelio korespondencijos siuntimas taip pat nustoja bûti. Ðià visuotinæ priemonæ, be kita ko, galima suskaièiuoti á visà sekretoriato pavadinimà ir veikimo bûdà. Ir, svarbiausia, dëka elektroninio dokumentø saugojimo, galite gerokai sumaþinti ámonëje naudojamo popieriaus kieká ir riðikliø kieká.