Lenko virtuve mesos kepimas

Mûsø virtuvë nepatenka á maþiausià, bet tà patá dël to, kad jame randama daug mësos. Jie tam tikra prasme yra geros, lenkiðkos, namø ruoðos esmë.

Ástaigø parengimas neatitinka geriausiø uþduoèiø. Þinoma, kiekvienas susidûrë su mësinga ar kieta mësa. Kai kuriose virtuvëse turëtø bûti objektas, kuris mus iðgelbës nuo kulinarinës mësos - mësmalës. Paprastai jis yra pagamintas ið keliø deðimèiø maþø peiliø, áterptø vienas su kitu. Ði programëlë yra tinkama mësos iðpurðkimui be gniuþdymo sausgysliø. Idealiai tinka tam tikriems pjaustams ar kepsniams. Peiliai, kuriuose yra mësmalë, turëtø bûti pagaminti ið nerûdijanèio plieno - ne tik dël patvarumo, bet ir dël higienos ir funkcionalumo. Visi kiti korpusai paprastai yra pagaminti ið dirbtinio kûno. Mësos, iðpjautos smulkintuvu, viduje iðsaugo natûralias sultis, todël net po kepimo gauname sultingà, minkðtà mësà. Pats ðilumos apdorojimo procesas atliekamas tolygiai ir, be to, daug greièiau. Panaðiai þymiai sutrumpëja marinavimo laikas.

EcoSlim

Taip pat galime pasakyti, kad prieskoniai, su kuriais mes pabarstëme mësà, pateko á jos gylá, o tai naudinga neprilygstam mësos skoniui. Këbulo trupintuvas yra visiðkai alternatyva klasikiniam grûstuvui. Mësos paruoðimo procesas yra ne tik efektyvesnis, bet ir tylesnis. Moterims pastatas yra ðventas energijos taupymas. Smulkintuvas, nepastebimas dydis yra labai veiksmingas, pakankamai stiprus, kad já gerai nuplautø po ðiuo vandeniu, bent jau ne kiekvienas gali bûti dedamas á indaplovæ. Ðiuo tikslu verta þinoti paslaugø patarimus. Rankø plovimas saugo atsargumà - peiliai gali mus lengvai supjaustyti! Mësos trupintuvas yra neatskiriamas daugelio profesionaliø virëjø draugas, taip pat ir namø moterys, þinanèios, kad ði tipiðka forma bus subtilus ir sultingas.