Logistikos departamento pareigas

Jokia didelë paslaugø ámonë negali turëti átakos be efektyvaus logistikos skyriaus. Priklausomai nuo darbo pobûdþio, ðioje parduotuvës parduotuvëje bus sukurtos ávairios aistringos làstelës: sandëliavimas, transportas, planavimas ir pirkimas. Didelis informacijos, siunèiamos per ðá procesà, kiekis verèia jus naudoti IT sprendimus. Logistikoje surinkta IT infrastruktûra daugiausia yra kompiuterinë áranga, interneto tinklai, GPS imtuvas ir speciali programinë áranga, kurià suþavëjo visø duomenø rinkimas.

Ðiuo metu popierinës sàskaitos faktûros naudojamos vis maþiau ir yra pakeistos elektroninëmis versijomis. Ðtai kodël svarbu naudoti internetà arba bent jau vidiná tinklà kompanijoje, kuri leidþia greitai perduoti duomenis. Pavyzdþiui, programinës árangos, kuri laimingai naudojama logistikoje, pavyzdys yra wms saugojimo sistema. Jo pozicija yra suderinti visus procesus, kurie vyksta kompozicijos straipsniø valdymo metu. Ði sistema suteikia iðsamià informacijà apie sandëlio bûklæ ir papildomø árankiø dëka galite patikrinti, kur yra bet kokia partija. Papildomas „wms“ saugojimo sistemos privalumas yra bûdas, kuriuo darbuotojas sukuria etiketæ, kuri bus pridëta prie gaminio. Ði etiketë greièiausiai sukels daug papildomos informacijos, o jos konstrukcija yra visiðkai automatizuota, nes dël savo prieþasties profesinës þinios nëra norimos. „WMS“ sistema leidþia ir kiekybiðkai kontroliuoja, kad tikrinama, ar uþsakytas ir pateiktas asortimentas atitinka faktiná lygá. Tai leidþia jums suplanuoti prekiø siuntimà, kad jis bûtø kuo trumpesnis sandëlyje. Renkantis gerà „wms“ saugojimo sistemà, reikëtø paþymëti, kad siûlyèiau importo ir eksporto informacijà ið naujø bûdø, kaip paremti ámonæ. IT ðiuo metu yra svarbus asmuo logistikos diegimo ámonëje. Ðie sprendimai nebus patiriami logistikos sandëliuose, kuriuose medþiagø judëjimas yra gyvas, taip pat siuntimas ir priëmimas ðiuo metu. Todël, norint, kad visi procesai bûtø gerai valdomi ir bûtø suderinti, verta atkreipti dëmesá á „wms“ komandà.