Mados dou yory 2015

Naujasis ðeðtadienis parodë naujausià vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijà. Renginys pritraukë didþiulá þiûrovø matà, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai padarë miðraus sezono metu. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas buvo grieþèiausias ir pilnumas buvo be jokiø kliûèiø. Gydymo metu galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai natûralius ir ramus audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Didþiausià áspûdá padarë mûsø þurnalistai, turintys erdvius, spalvingus maxi sijonus plaèiame nërime. Pagarba jiems buvo pagarba, romantiðkos suknelës ir palaidinukës, taip pat siuvinëtos bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams siûloma þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, dekoruotomis nëriniais ir ðvieþiomis gëlëmis.Po ðou buvo paskutinës prieþasties paruoðtos graþios vestuviø suknelës aukcionas. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris turëjo anonimiðkumà. Be to, taip pat buvo parduodami keli paskutinës kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus nustatytos jûsø vaikø namams. Pabrëþtina, kad pavadinimas labai remia ávairius praktinius ir veiksmingus veiksmus. Jø savininkai jau keletà kartø aukojo savo produktus aukcionuose, o tada aukciono objektas buvo netgi apsilankymas savo gamyklose.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausias kolekcijas bus galima statyti geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja atidaryti internetinæ parduotuvæ, kuri neabejotinai bûtø kolekcijos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Lenkijos drabuþiø þenklas yra unikalus tarp svarbiausiø drabuþiø gamintojø. Visoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, ðiandien, visø pirma, daugelis geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekvienà kartà ðis pavadinimas yra kolekcijø mainais su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios populiarios, kad net prieð parduotuvës pradþià jau ryte jau atsiduria konkreèios eilës. Ðios kolekcijos vyksta vienà dienà.Ðios kompanijos poveikis jau daugelá metø greitai sulaukia didelës sëkmës tarp klientø, taip pat ðalyje, kai taip pat uþsienyje. Raðydami apie jà, nëra paminëta gautø atlygiø galia ir tai, kà jie naudoja, kad produktai yra didþiausià vertæ.

FormexplodeFormexplode. Greitas raumenų masės padidėjimas

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai