Maistas 9 raidems

Neseniai turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau savo draugei nustebinti. Làstelëse turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, apsuptà vyno ir kvapiøjø þvakiø ið tam tikros DIY parduotuvës. Pirmoji idëja - ðukutës. Labai brangus patiekalas, bet taip pat sudëtingas, nes moliuskai turi gerai þinoti, kad jie galëtø pasirinkti ið jø.

Deja, manæs virëjas yra gana vidutinis. Vertæ galëèiau pasakyti, kad tai pradedantysis, nes tas pats bûtø arèiau tiesos. Jis atrado ðiø smëlio gaminiø receptà internete. Deja, tai buvo problema suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo sukurta anglø kalba! Na, að nepadariau, viskà ádëjau á vertimà ir norime bûti elemente, pagal virëjo intuicijà (kurios að neturiu tiksliai. Nusprendþiau, kad ðiems moliuskams suteiksiu darþoviø aplinkà. Taèiau að pamirðau, kad ðios darþovës pirmiausia turëtø bûti paðalintos ir supjaustytos. Jis ëmësi streso, nes laikas buvo vis maþesnis, ir daug buvau ûkyje. Að pradëjau supjaustyti darþoves, nenorëjau blogos sëkmës, að turëjau savo pirðtà ... Na, að nepadariau, kaip geras. Að atëjau idëjà - darþoviø pjaustytuvà. Ið tikrøjø tai buvo hitu. Nepakankamai, taupiau kelias minutes pjaustant iki ðiol að neturëjau bijoti savo egzistavimo, kai naudojatës pjaustytuvu. Kai ði suma buvo pasirengusi, að sviesto ðukes uþmuðëu. Viskas tik kepta, þinoma, kaip ir vaizdas ið interneto dalies, kur að rasiu receptà. Taèiau að pamirðau, kad norëjau paruoðti tam tikrà sriubà. Að greitai ðoktelëjau á netoliese esanèià rûgðèiosios sriubos parduotuvæ stiklainyje ir supiliau já á puodà ir tada tik patyriau. Desertui anksèiau buvo paruoðtas naminis ledas ðaldiklyje. Gerai, kad motyvavau tai pasiekti tà dienà prieð tai, nes nebegaliu nieko daryti. Turiu pripaþinti - momentas, kai mane iðgelbëjo darþoviø pjaustytuvas, iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Asmuo buvo nustebintas ir puikiai susiþavëjo savo kulinariniais ágûdþiais.