Midko gaisro statistika

Ðiuolaikiniai ATEX árenginiaiDulkiø (daugiausia medienos kilmës, milteliø daþø ir smulkiø angliø dulkës gali bûti labai sunkios, daþnai dël labai stipraus sprogimo pavojaus. Tyrimais teigiama, kad labai didelis maþø þiedadulkiø grûdø dëmesys yra daþniausios sprogimo prieþastys. Þiedadulkiø uþsidegimo ðaltinis gali bûti ne tik atvira ugnis, bet ir nedidelis elektrinis kibirkðtis, mechaninis kibirkðtis arba elektrostatinës srovës. Norëdami apsaugoti nuo sprogimo, naudokite ðiuolaikinius ATEX árenginius. Laimei, jos rinkoje yra vis daugiau ir daugiau profesionaliø kompanijø, kurios atlieka didelës vertës árenginius labai didelëmis kainomis, todël neturëtø kelti dideliø problemø ieðkant tinkamø specialistø.

Saugios vëdinimo ir dulkiø ðalinimo sistemosNorëdami sukurti senus ir itin ekonomiðkus dulkiø ir vëdinimo árenginius, turëtumëte naudoti specialø siurbimà, vietiná iðmetimà (giliai savarankiðkø ginklø padëtyje ir gaubtus, esanèius, kaip ir visos tarðos emisijos vietoje. Taip pat reikia nepamirðti, kad visi dulkiø klasteriai visada bûtø kruopðèiai paðalinti, taip uþkertant kelià dulkiø nusodinimui ir atsiskaitymui. Svarbø vaidmená atlieka ir sistemingas dulkiø konteineriø iðtuðtinimas. Jei dulkës sutelkiamos salës grindyse, verta naudoti specialius pramoninius dulkiø siurblius. Profesionalûs ATEX árenginiai turi bûti tinkamai áþeminti ir svarbiausia, jie negali kaupti statinës elektros, per kurià gali bûti sukurta kibirkðtis. Iðtraukimo kanalai turi bûti pripildyti paprastais, kuriø sieneliø storis nuo 2 iki 3 mm.

Profesionalûs ventiliatoriai ir filtraiNaujosiose ventiliacijos ir dulkiø iðtraukimo sistemose, kurioms gresia sprogimas, verta naudoti ventiliatorius ir filtrus, turinèius tinkamà apsaugà nuo sprogimo, o tai yra gera su ávairiausia ATEX direktyva. Sprogimui atsparûs filtrai turi turëti specialias sprogimo plokðtes. Priklausomai nuo poreikiø, jie gali bûti naudojami vienà ar kelis kartus. Naudojant sprogstamàjá smulkøjá ATEX, membrana sparèiai sprogo, iðleidþia visas sprogias dujas tiesiai á atmosferà, todël filtrai nebus paþeisti. Potencialiai sprogstamieji árenginiai taip pat turëtø bûti aprûpinti konkreèia kibirkðèiø gesinimo sistema ir naujomis gaisro gesinimo sistemomis paèiose árenginiuose. Daugiau apie þmoniø ventiliacijos kanalus, kurie yra atliekami á filtrà, turëtø bûti iðdëstyti sklendës voþtuvais, kurie puikiai uþkerta kelià liepsnos plitimui paèiame árenginyje dël pavojingø dulkiø sprogimo filtruose.

Jinx Repellent Magic Formula

Sprogimo slopinimasÐiuolaikinës sprogimo slopinimo sistemos ðiuo metu yra naudingiausi ir reguliariai naudojami ávairiems prietaisams apsaugoti nuo sprogimo poveikio. Sprogimo slopinimo sistemas daþniausiai teikia papildomas HRD cilindras, infraraudonøjø spinduliø jutikliai ir slëgis, taip pat profesionalus valdymo centras. Svarbi sistemos uþduotis yra ið karto atpaþinti sprogimà pradiniame etape. Tada ðvirkðèiamas specialus slopinimo agentas, kurio prielaida yra slopinti pavojingà sprogimà. Ðiuolaikiniai ATEX árenginiai pasiþymi labai trumpu reakcijos laiku. Nuo sprogimo pavojaus aptikimo tik tûkstantis sekundës gali pereiti á visà jos slopinimà.