Mokeseio ithdo patheidimas

Kolegas ið artimos bendrovës uþtikrina, kad jo naudojamas kasos aparatas yra laimingas ir siûlo kasos pardavimà uþ pusæ kainos? Neapsigaukite akivaizdþiø santaupø. Norëdami ásigyti naudojamà kasos aparatà, privalome pridëti finansinës atminties mainø ir laiko, skirto ásikurti JAV, iðlaidas. Bet kokiu atveju, mes negalësime kreiptis pagalbos dël pirkimo, kuris yra iki 90%!

Tai lengva, kad susidûrus su naujomis iðlaidomis ieðkome bûdø, kaip sutaupyti pinigø ir imtis labai pelningo sandorio. Mûsø ámonë auga ir mes vis dar siûlome daug darbo ar paslaugø maþmeniniams vartotojams. Bet kuriuo etapu bûtina ásigyti ir registruoti kasos aparatà. Ðios priemonës kaina gali ðiek tiek iðgàsdinti, o tai yra svarbus þingsnis ieðkant pigesniø sprendimø. Kolega ið kaimynystës mums sako, kad jo naudojamas kasos aparatas yra visiðkai veiksmingas ir gali já parduoti per maþa kaina? Ir galbût mes pasieksime panaudotus kasos aparatus dël statybos pardavimo? Tokie pasiûlymai yra labai patrauklûs. Taèiau prieð nusprendþiant ásigyti naudojamà kasos aparatà, apskaièiuokite visus koeficientus ir pagalvokime, ar ði galimybë ið tiesø atsiperka.

Pigesni ir dar brangesniVisø pirma, mes privalome þinoti, kad naudojamas kasos aparatas buvo uþregistruotas kitam asmeniui Treasury Tendon. Pagal ástatymà tokià valiutà negalime naudoti jûsø ámonëje. Jei tai padarysime, jie sukûrë mokesèiø paþeidimà. Net atsiþvelgiant á taisykles, mes negalime gauti prietaiso tiesiogiai ið kolegos - ðioje sutartyje turi bûti átrauktas gamintojo aptarnavimo skyrius. Paskutinis naudotojas turi iðregistruoti fiskaliná kasos numerá, kurá naudoja þmonës. Kartu su prietaisu pardavëjas privalo pateikti Mokesèiø tarnybos ataskaità, o likusiu atveju mes negalime nieko daryti su savo kasos aparatu. Tik pateikus atitinkamus dokumentus, gamintojo aptarnavimo technikas gali keistis finansiniu moduliu ir iðvalyti kasos aparatà antrajam padaliniui.

Titan gelTitan gel Geriausias neinvazinis būdas padidinti savo varpą

Todël ásigykite pirmàjá kasos aparatà ið ágaliotø perpardavëjø. Tokie butai kaip „Krakow“ kasos aparatai ne tik teikia platø fiskaliniø árenginiø spektrà, bet ir paslaugø paslaugas.