Mokymo programos modulis

„Enova“ programoje yra daug moduliø, kurie gali bûti naudingi þaidimo pavadinime ar ámonëje. Þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio modulis traktuoja þmogiðkøjø iðtekliø duomenis, apskaièiuodamas atlyginimus, mokesèius, socialinio draudimo ámokas ir kt. Jis teikia visapusiðkà paramà darbuotojø reikalams. Jis daþnai atnaujinamas pagal dabartinius Lenkijos teisës aktus. Jai bûdinga skaidri ir lengva grafinë sàsaja, ji yra visiðkai panaði á MS Office paketà.

http://lt.healthymode.eu/mibiomi-patches-gabaliukai-yra-patogus-ir-veiksmingas-budas-numesti-svorio/

Mokesèiø knygos modulis yra atsakingas uþ prekës þenklo tvarkymà dokumentacijos áraðø, apskaitos ir naujø bei ankstesniø ataskaitø teikimo poþiûriu. Jo tarnybos metu visi KPIR pareiðkimai, atsiskaitymai ir áraðai yra sudaromi. Ji teikia valiutø atsiskaitymø registrà, automatiðkai apskaièiuodama valiutø keitimo skirtumus.Inventoriaus knyga leidþia vartotojams registruoti ávykius, susijusius su nuolatiniais metodais. Modulis taip pat privalo áraðyti nematerialøjá turtà ir árangà. Galima nukreipti konkretø ávykiø, susijusiø su dabartiniais metodais, grafikà. Jûs galite sëdëti su elementu per tam tikrà ataskaitiniø metø laikotarpá.Sàskaitos faktûros modulis dalyvauja iðduodant pardavimo dokumentus ir priimant sprendimus dël kainø sàraðø ir þiniø apie verslo partnerius. „Handel“ programa leidþia savo klientams iðduoti pirkimo dokumentus, pardavimo dokumentus, tvarkyti uþsakymø ir saugoti operacijas.Labai svarbus modulis yra daugiau CRM (ryðiø su klientais valdymas. Jis registruoja klientus, taèiau padeda ir nuomai bei aptarnavimui. Prekybos knygos programa numato ávairiø tipø ataskaitø skelbimà, dokumentavimà ir ágyvendinimà. Árankis þymiai pagerina buhalteriø kasdienæ veiklà.Paskutinis „Enova“ programos modulis - verslo delegacijos taip pat yra atsakingos uþ vidaus ir iðorës delegacijø aptarnavimà ir atsiskaitymà. Tai þymiai pagerina ámonës veiklà ðioje vietoje. „Enova“ kainoraðtis yra pasirinktas bendrovei. Veiksniai, á kuriuos atsiþvelgiama atsiþvelgiant á ámonës dydá ir moduliø pasirinkimà. Taip pat galima ásigyti tris versijas: sidabro, gero ir platinos.