Nedtumo simptomai po 2 savaieio po pastojimo

Ið mokyklos mokykloje, televizijoje, internetiniuose forumuose, laikraðèiuose ir pokalbiuose su mamomis / moèiutëmis mes iðsiaiðkiname, kokie yra nëðtumo simptomai. Mes þinome, kad kai nëra mënesinio kraujavimo, paskutinis momentas atlikti nëðtumo testà. Kai bandymas yra geras, atëjo laikas tikëtis galvos svaigimo, alkio ir visø pirma pykinimo ir vëmimo. Nors tuo metu nemaþai tikime, mes paprastai nesame vienoje vietoje, kad pripaþintume, kad yra tikimybë, kad þmogus negali matyti ðalutinio nëðtumo poveikio komandoje. Galbût jie yra labai maþi. Tai, kà ketinu daryti, o ne atsitikti, yra bendras ásitikinimas, kad kai nëra laiko ir yra pykinimas, tai reiðkia, kad netrukus bus vaikas. Kas visada yra su þmonëmis, kurie naudoja pasirinktinius nëðtumo simptomus? Ir kà jie gali atstovauti?

Maistiniai potraukiai - að nekalbu apie sumuðtiná, kuris plinta su slyvø uogiene, korniðkais ir kiauðiniø pasta. Kartais nëðèia moteris pradeda jaustis vadinamuoju siaubingu troðkimu, o tai daro nenugalimà norà valgyti nevalgomus produktus. Taigi, pavyzdþiui, sumuðtinis su uogiene, korniðonais ir kiauðiniø pasta, gausiai pilamas skystu muilu. Tokiø simptomø atsiradimui reikia nedelsiant konsultuotis su gydytoju.Naujas burnoje - kartais yra ámanoma, kad nëðèios moterys ðvelniai iðsipûtþia dantenas ir nuleidþia ðepeèiu. Tokiomis formomis daþniau lankomasi ne tik nëðtumà vedanèiam ginekologui, bet ir odontologui.Ðlapimo nelaikymas - pirmiausia todël, kad geriate daugiau. Antra, dël padidëjusios gimdos ðlapimo pûslës „sëdi“ kas antras 2 kg maþo tvarinio. Atvirkðèiai, jûs negalite nieko daryti apie tai, geras vaistas bus tik profesionaliø higienos padëklø (pvz., Suaugusiøjø ir daug maudymosi, nes ðlapimo laikymas maiðant su kosuliu ar juokiasi gali sukelti rimtø pasekmiø.Knarkimas - atsakomybæ uþ tai patiria patinusios ðnervës, kurios gali ne tik suteikti nuolatinio ádaro nosies ir elegantiðko kraujavimo áspûdá, bet ir knarkimà naktá. Jis ne visada laiko ðá trumpà. Dël ðios prieþasties jûsø vyras, kuris iki ðiol beveik kiekvienà naktá domisi jûsø knarkimu, pastebës, kada jauèiate ir kà ji naudojo.Odos paþeidimai - tai apie kitas dantis ant smakro ir kaklo, taip pat apie vorus, kurie gali atsirasti beveik ant odos padengto gabalo. Melaninas yra atsakingas uþ tokius pokyèius, kuriuos daugeliu atvejø uþtikrina graþus odos tonas (arba tam tikra iðvaizda, o jo pernelyg didelis naðumas palaimintoje ðalyje gali sukelti nestandartinius pokyèius ir namø produktus ið tinkamiausiø siaubo filmø. Taèiau neperkelkite. Visi ðie pakeitimai bus atlikti vëlesniais nëðtumo laikais arba ne vëliau kaip po pristatymo. Jei spalva keièiasi ir nerimauja dël þmoniø, investuokite á kosmetikà ir labai nepermatomà pamatà. Ðviesos groþio procedûros efektyviai uþdengia visus trûkumus.Nemiga - yra daug pavojaus, kad mes taip pat pabrëþiame kitus patiekalus, kad nëðtumas yra „naujas momentas, kai galime miegoti“.

Nëðtumo simptomai yra vienodi, o standartiniai - ne, kai augantis pilvas taip pat gana veiksmingai uþkerta kelià miego kritimui. Deja, galbût nëra jokio bûdo iðspræsti esamos nemigos (bet kuriuo atveju jûs negalite iðgelbëti nuo miego tableèiø!. Pritaikydami prie to turite naudoti save. Taèiau, þinoma, kada ir anksèiau ðie simptomai iðnyks ir pristatant. Teoriðkai. Be to, be standartiniø nëðtumo simptomø, gali atsirasti ir kitø, kartais juokingø, kartais ðiek tiek maþiau. Bet dël prieþasties, apskritai, nëðtumas yra maloni moteriðkos lyties dalimi, tada man nesvarbu, kada norite, brangios ateities motinos, malonus ir lengvas nëðtumas, taip pat laimingas bûsimø palikuoniø auklëjimas.