Neurologijos institutas sobieski varduvoje

ArtrovexArtrovex - Atsikratykite jungties skausmo per 10 dienø ir iðlaisvinkite juos!

Pagrindinës Lenkijos moksliniø tyrimø ir plëtros priemonës yra ákurtos ðiandien Varðuvoje, ákurtos 1951 m., Remiantis psichiatrø ir neurobiologø grupëmis, paskutiniame iðskirtiniame neurofiziologe Jerzy Konorski, Psichiatrijos ir neurologijos institute. Instituto svarbà rodo tai, kad nuo 1992 m. Ji bendradarbiauja su Tarptautinës sveikatos organizacijos moksliniais tyrimais ir mokymais. Centro misija yra savarankiðkas tyrimas psichiatrijos ir neurologijos srityje, jø koordinavimas ðalies pajëgose, konsultavimasis su valstybës institucijomis ðiais klausimais (ataskaita apie narkomanijà, praneðimas apie ÞIV ir AIDS, darbas su alkoholio vartojimu ir diagnostinë bei terapinë veikla (hospitalizavimas ir gydymas ambulatoriniuose nustatymuose. Árenginys taip pat vykdo leidybos veiklà (du tarptautinius þurnalus, mokymo ir doktorantûros rengimà. Institutas susideda ið dvideðimt trijø klinikø (áskaitant Nerwice klinikà, Klinikinës reabilitacijos klinikà, vaikø ir jaunimo psichiatrijos klinikà, neurologinæ klinikà ir mokslo institutus (pvz., Visuomenës sveikatos institutas, Prevencijos ir narkomanijos skyrius. Znanylerz.pl reitinge instituto specialistai ágyja ðvariø ir plataus uþmojo nuomoniø. Pacientai giria specialisto poþiûrá, jø profesionalumà, diagnostikos greitá ir gydymà. Deja, psichiatrijos ir neurologijos institutas kovoja su didelëmis problemomis. 2014 m., Pasak instituto direktoriaus, skola virðijo penkiasdeðimt ðeðis milijonus zlotø, o paèiam pastatui reikalingas didelis atnaujinimas, kuriam trûksta lëðø. Nedidelis vonios kambariø skaièius, nesandarus stogas, nepralaidûs langai, pelësiø sienos, sumaþëjæs personalas, nesugebëjimas izoliuoti sunkiai serganèiø þmoniø ir suteikti patogø gydymà tik daliai instituto problemø. Lëðos klinikø remontui iðlieka politiniu klausimu ir, pasak Sveikatos apsaugos ministerijos atstovo, jis nori ið „departamentø portfelio turtø“. Atrodo, kad artimiausioje ateityje galësime ásigyti vaistø renovacijai, o institutas galës atlikti gydymo funkcijà nuo pat pabaigos.