Pekino kopusto salotos greitai

Yra daug kopûstø patiekalø, kurie mums patinka ir kuriuos jie praðo prieð pjaustant á maþas smulkias juosteles. Net ir raugintø kopûstø paruoðimas þiemai reikalauja smulkiø kopûstø lapø doziø. Vestuvëms prekybos centruose su namø apyvokos daiktais yra daug prietaisø, kurie labai padeda mums tobulinti tokius tipiðkus namø ruoðos darbus, kurie yra paruoðti bet kuriame namuose.

Bigos arba koldûnai su kopûstø arba kopûstø sriuba turi naudoti raugintus raugelius, supjaustytus plonomis juostelëmis. Þinoma, mes galime gauti paruoðtus, jau supjaustytus kopûstus, taèiau daugelis moterø nori patys paruoðti raugintø kopûstø, nes árodymas yra sodas, kuriame ði darþovë yra. Tokius þmones tikrai padës kopûstø pjaustytuvas. Niekas negali já pakeisti daþnai. Taigi, jei mums patinka kopûstø patiekalai, kaip ilgai turëtø bûti pagunda paruoðti toká silosà, kuris mums suteiks ne tik malonumà ið jo ágyvendinimo, bet visø pirma skanus, puikiai prieskoninis ingredientas daugeliui patiekalø.

Patartina patys paruoðti konservus, o kopûstø atveju tai vadinama bûtinybe supjaustyti á maþesnius gabalus, supjaustyti makaronus ir supjaustyti kopûstus - naudojant ðá peilá, ði operacija yra fiziðkai varginantis, ir jûs visiðkai neskatinsite kopûstø ar skaniø medþiagø. ir dideliø salotø vitaminø. Ir dabartis nebûtø labai draugiðka mûsø sveikatai! Elektriniø bulviø pjaustytuvø pirkimas á kasà yra apie 2-3 tûkst. Zlotø, tai yra daug maþo namø ûkio poreikiams, taèiau sëkmës delikatesinëje ámonëje ar kolektyvinëje mitybos ástaigoje tai yra paskutinë bûtina investicija. Þinoma, tai bus iðleista ið gausiø salotø ar senosios lenkø, pagamintø ið nulio bigø, kurie tikriausiai myli visus, kurie kada nors tikëjosi já patirti, pardavimo.