Personalo tobulinimas

Kiekviena ámonë, reikalaujanti paklausti apie savo sveèiø plëtrà, turi plëtoti. Tada labai svarbu, kad ámonëje bûtø ádiegta nauja technika. Ðiuo metu në viena institucija negali atlikti specialiø IT sprendimø. Daþnai jose naudojamos technologijos yra tokios paþengusios, kad tik tinkamas darbuotojø mokymas leidþia jiems taikyti savo pasiûlymus.

Fresh Fingers

Beveik kiekvienoje srityje naudojamos erp sistemos. Ðios sistemos turi daug privalumø. Taèiau, jei norite plaèiai vartoti, turite turëti tinkamai parengtà personalà. „Erp“ mokymai mokomi bendrovëms, kurios naudojasi arba jau ágyvendino tokio tipo sprendimus. Rinkoje yra daug ávairiø kursø. Jie pasirenka savo pasirinkimà ið darbuotojo ir pramonës, kurioje naudojama ERP sistema, pareigø. Ðie kursai skirti ámonëje dirbantiems IT darbuotojams, metodà naudojantiems verslo vartotojams ir darbuotojams, neturintiems prieigos prie dabartinës programinës árangos, pavyzdþiui, þmogiðkøjø iðtekliø darbuotojø, kasdien, taèiau naudojasi kai kuriomis savo funkcijomis. Atsiþvelgiant á darbuotojo darbà, pratimo intensyvumas atrodys kitaip. Ir todël IT darbuotojas gaus informacijà apie serverio administravimà, kuriame bus ádiegta programinë áranga, sukurti duomenø bazes arba galvoti apie viso komplekso saugumà, pabrëþiant duomenø atsarginæ kopijà. Verslo darbuotojai daþnai gaus þiniø ið informacijos srauto lygio, be to, jø analizë. Funkcinis mokymas bus sutelktas á tam tikrus klausimus, kaip antai visi susipaþinæ su planu arba dirbdami su ámonës kalendoriumi. Investavimas á ERP sprendimà yra susijæs su didelëmis sànaudomis. Todël, norint iðnaudoti puikius ðio fotoaparato duomenis, bûtina bûti kompetentingø darbuotojø komanda. Verta pabrëþti, kad mokymai gali bûti individualiai susieti su ámonës reikalais.