Populiari konkurencija vokietijoje

Daug vaikystës svajoniø susiduria su ávairiø profesijø atlikimu. Kartais net ðie norai iðsipildo. Kas vaikai paprastai planuoja bûti, kai jie auga? Na, daugiau nei vienas maþas berniukas nori tapti gaisrininku ar policininku. Kai kas svajoja apie kario buvimà. Kitas populiarus stresas yra Krokuvos veterinarijos gydytojas. O kaip apie mergaites? Merginos tradiciðkai pasirenka bûti modeliais, aktorëmis ir dainininkëmis.

Populiariausia konkurencijaVerta paþymëti, kad vis daugiau vaikø svajoja tapti garsenybe. Tai tas pats, nuo kitos talentø ðou populiarumo pradþios. Þinoma, kai kurie vaikai vis dar planuoja bûti gydytojai ar teisininkai. Ðio standarto sàlygas siûlo patys tëvai. Þinoma, ne daug vaikø svajoja þaisti prekybos centre ar statybvietëje. Ar tai yra ádomus dalykas? Þinoma, ne. Vaikystë turi paþástamà þavesá. Maþi vaikai nemano, kad jø pageidavimai yra galimi. Taèiau maþa mergaitë nesuteikia judëjimo tyrimø: að esu gana graþus tapti modeliu, jei esu pakankamai geras, kad tapèiau gydytoju. Senstant, pradësime vis daugiau ir daugiau realistiðkai màstyti ir pamirðti mûsø vaikystës fantazijas. Nors reikia pripaþinti, kad tai nëra teisinga. Bûtent todël, kad þmonës, kurie pastatë mûsø vaikystës svajones, nuëjo. Pavyzdþiui, daug scenos þvaigþdþiø sako, kad keturiø metø amþiaus jie dainavo „ðokinëjimo virvës mikrofonu“. Jie buvo taip nustatyti, kad nuo ankstyvo amþiaus tëvai traukë po naujo tipo liejiniø. Ir jie pavyko sëkmingai. Tokie pasakojimai jokiu bûdu neatitinka retumo. Ir kad jie bûtø kuo daugiau. Jis kada nors bus labai laimingas suaugusieji.