Profesines psichologo stathuotes

Viena ið daþniau pasirinktø profesijø yra Krokuvos prisiekæs vertëjas, kuris leis jam tæsti studijas, kurios leis jam tapti sertifikuotu vertimu.Prisiekæs vertëjas yra moteris, kuri prabunda daugiausia oficialaus pobûdþio vertimu, taip pat verèia raðtiðkus dokumentus ar raðinius dël uþsienio kalbos transkriptø autentiðkumo. Be abejo, jis taip pat turëtø atlikti privaèiø asmenø darbà ir valstybës institucijø poreikius: teismus, policijà, prokurorus ir kt.

Labai akivaizdu, kad yra galimybë patekti á prisiekusio vertëjo vardà. Pagrindinë prieþastis yra tai, kad laikomasi kriterijø, pagal kuriuos ES valstybës narës yra Lenkijos pilietis arba gërimas ið pilietybës, pateikiant árodymø, kad nëra nuosprendþiø, taip pat mokytis lenkø kalbos. Paèiam egzaminui, atliktam prieð Lenkijos egzaminø komisijà pagal teisingumo ministro globà, atliekamos dvi grupës, ty vertimas raðtu. Svarbus tarp jø yra gebëjimas iðversti ið lenkø á uþsienio kalbà ir atvirkðèiai. Per þodiná egzaminà kandidatas turi nagrinëti nuoseklià vertimà þodþiu ir vertimà raðtu. Tik profesijai bus nusipirkti tik abiejø egzaminø daliø teigiami leidimai, o kandidatai áraðomi á prisiekusiøjø vertëjø sàraðà, pateikus atitinkamà teisingumo ministro áþadà apie profesijos atsakomybæ ir sàþiningumà, neðaliðkumà ir vientisumà, taip pat pareigà iðlaikyti valstybës paslaptis.

Vertëjas turi bûti tuo paèiu metu visi dokumentai, sukurti ðiam gimimo, santuokos, mirties, mokyklø paþymëjimø, notarø darbø, teismo ásakymø, ágaliojimø, finansiniø ataskaitø, paþymëjimø, diplomø, sutarèiø oficialiems þenklams.