Profesinis tobulejimas

Kvalifikuotas ir patyræs personalas reiðkia sveikà vertæ ir kiekvienos ámonës investicijas. Darbuotojas, kuris þino savo tikslus ir turi árankiø bei informacijos jiems paruoðti, yra tinkamo ámonës veiklos garantas. Be akivaizdþios naudos bendrovei, iðlaidos ir mokymasis lemia darbuotojo vystymàsi, prideda vertæ ir efektyvumà, tenkina pasirengimo ir saviraiðkos poreiká, o galiausiai tampa jaustis funkcionaliu ir pripaþintu, o tai yra santykiai ámonëje.

Darbuotojø mokymai yra skirti visø lygiø þmonëms - nuo jauniausiø staþuoèiø (pvz., Asistentui, savoir vivre prekybos kursui iki vadovø (pvz., Vedant derybas, jie taip pat prisimena taðkà, be kita ko praktinis dalyviø pasirengimas raðyti veiklà (susidoroti su stresu, efektyviu pardavimu, derybø metodais, teisingas reglamentø aiðkinimas, naujø geleþinkeliø vykdytø ápareigojimø mokymas ástatymuose, kodekse ir kt. „Microsoft“ paketas, apskaitos programinë áranga, susipaþinimas su naujai ádiegtais jau remiamø programø pakeitimais (sluoksniais, kalbø kursai ávairiais lygmenimis, mokesèiø nuostatai (PVM ir ZUS apskaitos ir metinës deklaracijos, darbuotojø mokymas ir darbo uþmokestis (iðmokos, delegacijos sutarèiø rûðys, uþsienieèiø ádarbinimas. Ðiuolaikinë mokymo forma garantuoja tam tikrø praktikø, specialistø, daugelio profesionaliø knygø ir preparatø autoriø, populiariø vietø (ne daug valandø ir „sausø“ paskaitø, taèiau seminarø, skirtø visiems, patogiø sàlygø (biuro baldø, uþkandþiø ir gërimø pertraukø metu ir mokymo medþiagà. Geras darbuotojas yra vienintelis darbdavio darbas, o antrasis - neleisti ieðkoti naujo prekës þenklo ir kad turëèiau sumokëti sumà, investuotà á jos kûrimà.