Psichikos citatos

Dulkëtumo sàlygomis su medþiagomis, kurios kelia sprogimo pavojø, bûtina nukreipti prietaisus, turinèius ATEX sertifikatà ir árenginius, suprojektuotus ir ávykdytus kartu su ES ðalyse taikomomis ATEX rekomendacijomis.

Versloje dulkiø sàlygomis su daþø milteliais turëjau organinës kilmës anglies ar dulkiø (pvz., Medþio, visø pirma, bûtina uþtikrinti tinkamà dulkiø ðalinimà. Efektyvus dulkiø iðtraukimas ATEX (atex dulkiø iðtraukimas sëkmingai paðalina daugumà pavojø, taèiau norint efektyviai veikti sumomis, bûtina nustatyti tinkamai uþbaigtus ir galbût gerus technologinius, technologinius ir procedûrinius sprendimus. Kokie sprendimai?

ATEX dulkiø iðtraukimas veikiantPraktiðkai dulkiø iðtraukimas ATEX (geras Europos direktyvose sumaþinamas iki:- naudojant vietinius riðiklius, kurie turëtø bûti ðalia ðaltiniø, skleidþianèiø sprogià aplinkà, tvirtinimo detalës yra savaeigës ginkluotës, pramoniniai gaubtai arba specialios siurbimo galvutës,- reguliariai dulkinant pavirðius, kuriuose dedamos baudos (pvz., aplink stakles, á ðá árenginá turëtø bûti átraukti pramoniniai dulkiø siurbliai, \ t- geras darbiniø átaisø áþeminimas ir individualus dulkiø ðalinimo árenginys, nes jis taip pat gali atlikti elektrostatinius krûvius;- tinkama dulkiø ðalinimo kanalø konstrukcija ir apsauga nuo erozijos, \ t- ventiliatoriø, filtrø ir dulkiø ðalinimo árenginiø, suprojektuotø kartu su ATEX informacija, naudojimas ir atitinkami sertifikatai.Siekiant uþtikrinti kuo didesnæ apsaugà nuo sprogimo, ATEX dulkiø iðtraukimo sistemose verta árengti tuos gesinimo bûdus (kibirkðèius ir (arba ugná árenginiuose.