Psichologinio paslaugo kainos

Jungtinëse Valstijose labai populiarus yra mano gydytojas. Jûsø pasaulyje, net prieð kelerius metus, psichologà ar psichoterapeutà siekianti ponia ne tik pasigirti, bet paslëpë ir tà patá etapà netgi prieð savo artimuosius. Laimei, ðiuo klausimu ávyko reikðmingø pokyèiø, ir nëra jokios prieþasties vengti pasakyti, kad yra tam tikrø psichologiniø problemø ar problemø, susijusiø su skirtingais priklausomybës bûdais.

Be abejo, yra daug iðlaikytiniø, o ne tik dël tradiciniø priklausomybiø, tokiø kaip alkoholizmas ar narkomanija. Þmonës, priklausantys nuo loðimø, lyties ir net kompiuteriniø þaidimø, vis daþniau. Baisu, ðiuo atveju problema daugiausia susijusi su labai maþais þmonëmis, daþnai vaikais.

Moterys priklausomybës sankabose mëgsta pasakyti, kad viskas yra kontroliuojama ir jie gali pamirðti gerti, rûkyti ar þaisti bet kuriuo metu. Þinoma, tai yra paskutinis tik kvailas ir jau turëtø bûti paskata prisidëti prie specialisto. Kartais bûtina turëti daugiau ekstremaliø situacijø, kad asmuo suþinotø, kad tai yra paskutinis varpas ir be terapinës paramos, jis daug nepasieks.

Yra daug licencijuotø terapeutø. Svarbu rasti toká, kuris ið tikrøjø sukels toká sudëtingà bûdà iðeiti ið priklausomybës. Ðiuo metu þmonës daþniausiai naudojasi internetu ieðkodami atitinkamø fraziø, tokiø kaip Krokuvos terapija ar rekomenduojamas terapeutas.

Taèiau svarbu vizualizuoti paèià pagrindinæ problemà. Bûtent terapija yra tik ávadas á ilgalaiká ir daþnai labai pavojingà darbà. Sàraðo taðkai prasideda lëtai, o jø nutekëjimas nori laiko. Sunku tikëtis, kad du ar trys vizitai bus pakankami, kad asmuo bûtø plaèiai paplitæs su tuo, kas vedë á gydytojo kabinetà. Tuo tarpu jokios nuorodos nepadës, prieðingai.

Jûs taip pat turite prisiminti, kad në vienas terapeutas ar psichologas nëra stebuklingas darbuotojas ar vedlys, kuris sujungia magiðkà raðybà problemoms iðspræsti. Að tikrai noriu daug ið asmens, kuris, atrodo, padeda. Ið to ar galø gale pasiryþæ imtis þaidimø su paprastomis problemomis ar priklausomybëmis.