Reaktyvi neuroze

Esame sunkiais laikais, kai reikalaujame nuolatinio prieinamumo. Bûtinybë reikalauja nuolatinio árodymo, kad mes nesame blogesni uþ asmená ir kad mes ne maþiau ið jø. Tokia rasë sukelia fobijas vyrams, sukelia neurozæ ir depresijà. Krokuvos psichologas, kà gali padëti dideli ðios srities ekspertai.

Verta atkreipti dëmesá, nes neapdorotas fobija, neurozë ar depresija ne visada eina per vienà. Psichologinë pagalba yra labai vertinga, kai negalime caj. Padëkite mums ne visada pasiekti pagalbos. Mes daþnai gëdëmës reakcijø ið draugø perspektyvos. Ir mes bijo liesti liûdnai þenklà. Taèiau kitø asmenø nuomonë nëra draugiðka procedûra. Mes taip pat jauèiame nepatenkintà jausmà, kad norëtume kuo greièiau atsikratyti. Norëdami iðeiti ið þlugimo, mums padës psichologas - gydytojas, patogus sunkesniuose miestuose, daugelis specialistø ten atlieka operacijas, siûlanèias tiesioginæ pagalbà tiems, kuriems jos reikia. Specialistas arba psichologas turi gerà kvalifikacijà, kurià patvirtina reikalingi dokumentai. Ir todël jis ágalina já teikti psichologines paslaugas ir paraðyti diagnozæ, taip pat sprendimà & nbsp; i & nbsp; nuomonæ. Jei norite psichologinio konsultavimo ar atitinkamo psichologo iðduoto paþymëjimo, verta pasikliauti namo ar kompensuojamomis patalpomis ið „nfz“. Psichologas neturi teisës raðyti receptø. Jei reikia, po recepto turësime kreiptis á psichiatrà. Mes galime kreiptis tik á psichologà patarimui, kasdieniø problemø istorijoje. Psichologas tikriausiai gyvena moterá, kuri atlieka psichologinæ terapijà, kuri pereina á situacijos supratimà arba naujovæ, bûdama tam tikru asmeniu. Psichologas gali dirbti su psichoterapija, nes psichologiniai tyrimai didina jo mintis apie þmogaus psichikà. Taèiau ne kiekvienas psichoterapeutas turi bûti psichologas, nes Lenkijos teisë leidþia visiems turëti psichoterapijà.