Ruso kalbos lektorius

Hallu MotionHallu Motion - Veiksmingas sprendimas haluksui be operacijos!

Suprasti ðià keistà profesijà, susijusià su buvimu su vyrais. Todël ðio profesijos kûrëjo ávaizdis ir iðlaikymas yra labai svarbûs ir vis dar turi veikti pagal savoir-vivre turiná. Turëtø bûti uþtikrinta, kad mûsø áproèiai ir iðvaizda visada bûtø pagarbûs kitam asmeniui, nors neturëtume pamirðti, kaip pritaikyti tinkamà aprangà prie kovø, kuriose mes esame. Apskritai, Lenkijos rûbinëje ir stiliaus pasirinkimo orientacijose turëtø bûti vyrauja kostiumas, o moterims - elegantiðkas kostiumas, pavyzdþiui, statybvietëje bus imtasi gana komiðkø, o aukðtakulniai batai gali árodyti ne, bet ne patogius, bet ir pavojingus , Kitaip tariant, patarlë „kaip jie mato tave, kad jie jums raðytø“, turëtume uþtikrinti, kad pirmasis áspûdis bûtø draugiðkas. Turëtume pasitikëti savimi ir stiliumi bûti kliento ir iðlaikyti já tikëdami, kad egzistuoja kompetentingos moterys, kurios gerai atliks savo verslà.Kitas labai svarbus klausimas vertëjo darbe yra tai, kad vertëjas turi likti vertimo þodþiu metu. Paprastai pateikiamas deðinës pusës principas, t. Y. Vertëjas (kuris yra kas nors susitikimas, jis dirba deðinëje pusëje. Kalbant apie aukðto lygio susitikimus, visa informacija apie vertëjo pozicijà pateikta diplomatinëje ataskaitoje, kurià vertëjas turëtø grieþtai laikytis.Tada kyla klausimas apie patys vertimus. Nepriklausomai nuo vertimo raðtu ir kitø vertëjø nuomone, vertimà atliekantis asmuo turëtø turëti absoliuèià kontrolæ emocijø atþvilgiu ir dirbti tik su vertimais, kuriuos jis iðgirdo, nedarydamas nieko apie save ar daug, nesaugydamas informacijos. O kas, jei asmuo sakë sakiná, kurio vertimai nëra nuolatiniai? Ðioje formoje mes nesigëdame paklausti, mes ne improvizuojame. Gali atsitikti, kad Lenkijos klaida neturës aido, ir jei paaiðkës, kad mes neteisingai verèiame pagrindiná sakiná, tuomet tikrai padarysime teisingas pasekmes.Pabaigoje vertëjas turi turëti, kad jis nëra nematomas ar negirdimas. Tai reiðkia, kad ne tik vertimo raðtu metu, bet ir per visà susitikimà. Kitaip tariant, mes visada turëtume galvoti apie didelæ kitos klasës klasæ ir pagarbà kitam asmeniui.