Sausas kasybos dulkio surinkejas

Norint ásigyti pramoniniø dulkiø surinkëjø, verta þinoti, kad yra daugybë tokiø dulkiø surinkimo bûdø. Pirmoji ekonominiø dulkiø surinkëjø tvarka yra nusodinimo kameros. Tada jie sudaro dulkiø surinkimo árenginius. Dulkiø dalelës, kurios patenka á toká dulkiø surinktuvà, esant gravitacijos poveikiui, patenka á paèià dulkiø surinktuvo dugnà, o iðvalytos dujos, kurios yra malonesnës, lengvai iðleidþiamos ið tokio dulkiø surinktuvo virðaus. Svarbi ðio tipo dulkiø surinkimo savybë yra dulkiø ðalinimo bûdas karðtoms dulkëms.

Kitas ekonominiø dulkiø surinkëjø tipas yra inerciniai kolektoriai. Jie nustato, kad tokie patiekalai yra naudingi rëme ir turi daug supaprastintà konstrukcijà. Visada turëtumëte pasirûpinti, kad jø veiksmingumas nebûtø stiprus. Greitesnëse gamybos parduotuvëse jie neveikia.Filtrø separatoriai yra dar vienas simbolis. Filtruoti dulkiø surinktuvus pagal paskutinæ technikà veikia, kad uþterðtas dujas valdo tinkami audiniai. Ðiame tarðos stiliuje jie lieka ant audinio, o iðgrynintos dujos teka. Tokie dulkiø surinkëjai yra labai veiksmingi. Ðtai kodël jie gerai dirba didelëse gamybos parduotuvëse.Verta paminëti, kad pramoninis dulkiø iðtraukimas yra privalomas bet kurioje darbo vietoje, kurioje rodoma bet kokia oro tarða. Vis dëlto verta paminëti, kad tokie pramoniniai dulkiø surinkëjai yra daugiau ir turëtume pritaikyti savo dulkiø surinktuvà prie darbo, atliekamo biure. Tai turëtø bûti skaitoma apie panaðius tokiø dulkiø surinkimo árenginiø parametrus, kad galiausiai bûtø galima tinkamai nuspræsti, kas turëtø bûti sprendþiama. Dulkiø surinkimo árenginiø tipai ið esmës yra atskirti nuo valymo efektyvumo. Todël ðie dulkiø surinkëjai, kurie yra ðiek tiek svarbesni, tikrai bus daug geriau. Taip pat svarbi pramoniniø dulkiø surinkëjø ámonë. Verta ið patyrusiø ámoniø, turinèiø teigiamø atsiliepimø. Paskutiniu stiliumi mes tikrai nepavyksime dël ásigyto pramoninio dulkiø surinkimo.