Serock verslo mokymo centras

Þmogus pripranta visà savo gyvenimà, bent jau toks poþiûris ir norëtume tikëtis tokios realybës. Jei taip yra, tada kiekviena mokymosi forma yra patogu ir brangi, nes ji suteikia mums vis daugiau ir daugiau savo planø. Ðiandien suaugusiøjø tipas nëra geresnis bûdas ágyti vertingø þiniø, pavyzdþiui, mokant. Korporacijos, taip pat jaunos ámonës labai daþnai siunèia savo þmones á papildomà iðsilavinimà.

Pradedant mokytis tikriausiai yra tam tikras laikas ir jûsø pastangos, bet jis beveik visada suteikia jums daugiau. Taèiau daþnai gyvenime negalime sau leisti pasëdëti su darbu ar privaèiu mokytoju ir pradëti naujà ágûdá. Mes per daug uþsiëmæ, trûksta pinigø ar motyvacijos. Galø gale, mes niekada nesimokome ir nepapildome savo horizontø. Taèiau tai lemia visiðkà paskutinës to, kà raðome, atðaukimà. Mes neegzistuojame, kad galëtume iðbandyti naujus iððûkius, nesugebame geri vietovës galimybës, mes negalime vystytis. Eidami á ámonës mokymus, esame ásitikinæ, kad duomenys, su kuriais susiduriame, yra autentiðki, yra tinkamai informuoti ir mes galësime pritaikyti ðià idëjà mûsø perspektyvoms. Toks elgesys visuomet atsiperka, be jokios prieþasties, kas mums patinka profesionaliai. Be to, mokymas, kurá atlikote ne tik dël aukðtesnës kompetencijos, bet ir gebëjimo „suderinti“ savo CV ar ágyti skatinimà, darbdavys, matydamas, kad mes visada ugdome, pastebësime, kad esame sëkminga investicija ir galime suteikti ámonei pelnà. Darbas leis mums suðilti ir jis dþiaugsis. Baigæ studijas, negarantuojame, kad tapsime parduodamu produktu rinkoje, tai taip pat nëra garantija, kad turësime visas þinias, kuriø mums reikës. Specialiuose mokymuose galite suþinoti daug daugiau ir kartais ir pritaikyti savo mokymàsi praktikoje ir gauti dar geresnius produktus. Taèiau tai skatina tolesná vystymàsi dar geriau.