Silezijos drabuthio gamintojas

Ðá ðeðtadiená baigësi naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë didþiausià þiûrovø skaièiø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ekranas turëjo geriausià detalæ ir viskas buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø kûrybai buvo naudojami tik natûralûs ir nedideli audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo kainomis. Jai taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiø dizaineriais, suprojektuotais moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su dideliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø suknelë, sukurta ypaè dabartinei kovai. Suknelë buvo sumokëta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, kai kurie paskutinës kolekcijos drabuþiai vis dar buvo parduodami aukcione. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus teikiamos vietiniam naðlaièiui. Reikia pabrëþti, kad bendrovë mielai remia ávairius vertingus ir efektyvius veiksmus. Jø savininkai jau daugelá kartø paliko savo produktus ir, jei aukciono objektas buvo netgi aukso gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija ateis á gamyklas geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad bendrovë turi elektroninës komercijos atidarymà, kai atvirkðtinës kolekcijos bûtø kaltos nei stacionariosiose parduotuvëse.Jûsø drabuþiø kompanija yra vieni ið labiausiai þinomø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Ji turi keletà gamyklø visame pasaulyje. Ðiuo metu dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, kiekvienas ið geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir dizaineriø. Kiekviena kompanija kuria kolekcijas bendravimo su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tikrai ádomios, kad prieð pradedant parduotuvæ, tie, kurie nori judëti viename kilometre eilëje nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos yra tos paèios dienos.Ðio darbo produktai buvo plaèiai vertinami vartotojams daugelá metø, tiek pasaulyje, tiek uþsienyje. Raðymas apie jà neatrodo paminëtø atlygiø galios ir ieðko geriausios kokybës efektø.

https://m-amulet.eu/lt/

Þiûrëti savo parduotuvæ: Apsauginiai drabuþiai, vienkartiniai