Sinchroniniai vertimai vakaro pamario valstijoje

Vienalaikio vertëjo darbas yra labai grieþtas ir nesikaupia kalbos ágûdþiø. Bûtina, kad kandidatas á ðá tikëjimà turëtø bûti prieinamas plaèiu mastu, o ne tik apie gebëjimà atspindëti kità kalbà.

Vertëjas turi turëti ypatingø taikinimo ágûdþiø. Jis yra ne tik advokatas, o jo asmuo remiasi tik ar iki duomenø perdavimo ið kai kuriø á tà pusæ. Informacija neturëtø bûti taikoma þaidimui, taèiau ji jokiu bûdu neturëtø bûti keièiama. Visuomet tuo metu, kai manoma, kad veiksminga diskusija, vertëjo, kaip asmens, kuris tonizuoja atskirø moterø pareiðkimus, vaidmuo negali bûti pervertintas. Vertëjas turi daugeliu atvejø namø versle nuspræsti, ar versti paþodþiui, kà sako jo klientas, ar leisti sau subtiliai nustumti kalbà.

Sinchroninis vertëjas turëtø bûti iðskirtinai geras ir regeneruojantis kitø asmenø - asmens - buvimas. Jokiomis aplinkybëmis ji neturi bûti pernelyg jautri ir bûti emocinga. Be to, ji turëtø veikti be abejoniø ir nedelsdama parengti sprendimus.

Þinoma, jo kalbinis efektyvumas taip pat yra didelis, o ne didþiausias. Vertëjas turi sunkiausià darbà bet kokiems kitiems vertëjams, nes tiesiog nëra gerai patikrinti bet koká þodá ar frazæ, pavyzdþiui, þodynà. Priminimas apie pasikartojimà yra pateikiamas kaip neprofesionalus, o sëkmingø aukðto lygio diskusijø ar derybø metu jis gali reikðmingai paveikti susitarimø grupæ. Be to, sklandus vertimas taupo laikà ir tà patá - kaip þinote - ypaè svarbaus intereso labui.

Jei galvojame, kaip laikyti kelià kaip vertëjas, turëtume pagalvoti apie tai, ar mes galime susidoroti su stresu, susijusiu su dabartine veikla ir uþ jos atsakomybæ. Tai funkcija, leidþianti patenkinti gerø þmoniø poreikius, judëti visame pasaulyje ir ilgalaiká asmeniná tobulëjimà. Ðalyje vertëjas turi mokytis amþinai ið savo vertimø medþiagos, o vienà dienà jis gali dirbti raðytojams, o antrà dienà jis prisideda prie technologinio ir medicininio simpoziumo. Viskas priklauso tik nuo jo meno ir greitai ágyti þodþiø iðtekliø.

Labiausiai pajëgûs sinchroniniai vertëjai gali uþdirbti tikrai dideles sumas - tai turëtø bûti sveikas atlygis uþ sunkø darbà.